Rămâi conectat

Administraţie

Dezbatere publică organizată de Primăria Cugir cu privire la proiectul de buget local pentru anul fiscal 2017

cugirinfo.ro

Publicat

în

Cu o săptămână înainte de ședința consiliului local, (programată pentru data de 30 martie 2017), Primăria orașului Cugir a organizat o dezbatere publică cu privire la proiectul de buget local pentru anul fiscal 2017.

Potrivit prezentării făcute de directorul economic al primăriei, ec. Aurelia Hlușcu, valoarea veniturilor bugetare pentru anul 2017 se ridică la 41.983, 76 mii lei(aproape 420 miliarde lei vechi). Astfel, prin decizii ale Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba au fost repartizate următoarele sume defalcate din TVA: 11.081 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de personal în învățământul preuniversitar de stat cu o suplimentare de 1935 mii lei, ținându-se cont de numărul de elevi și forma de învățământ; 999mii lei pentru finanțarea cheltuielilor materiale în învățământul preuniversitar de stat; 2.251 ii lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali; 84 mii lei pentru servicii publice de evidență a persoanelor; 29 mii lei ajutoare pentru încălzirea locuințelor cu lemne; 221,64 mii lei – drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masă; 137 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local; 251 mii lei – sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local; 8 mii lei stimulente educative acordate copiilor din familii defavorizate – tichete sociale – grădiniță.

Pentru susținerea programelor și a proiectelor de infrastructură, Consiliul Județean Alba a repartizat orașului Cugir următoarele sume: 160 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrare; 290 mii lei – cote defalcate din impozitul din venit pentru echilibrare; Tot la partea de venituri s-au mai cuprins subvenții din alte bugete pentru: ajutoare încălzire cu lemne pentru persoane nebeneficiare de ajutor social – 10 mii lei; plata drepturilor salariale pentru personalul medical din cabinetele școlare – 118 mii lei; 2.805 mii lei – fonduri nerambursabile de la UE pentru plățile efectuate în cadrul proiectelor derulate în anii precedenți; 424, 12 mii lei – sume alocate prin hotărârea Consiliului Județean Alba, pentru finanțarea învățământului special.

La capitolul CHELTUIELI: Autorități executive – 4.351 mii lei; Serviciul de evidența populației – 139 mii lei; Poliție locală – 1.059 mii lei; Datorie publică – 25 mii lei; Protecție Civil – 665 mii lei; Învățământ – 15. 152, 176 lei; Sănătate – 1.478 mii lei; Casa de Cultură – 2. 176 mii lei; Cămin Cultural Vinerea – 121 mii lei; Sport – 2.155 mii lei; Întreținere spații verzi – 395 mii lei; Servicii religioase – 380 mii lei; Asistența socială – 4.136 mii lei; Locuințe – 63 mii lei; Alimentare cu apă – 40 mii lei; Domeniul public – 1.070 lei; ADP Piață – 742 mii lei; Salubrizare – 1.314 mii lei; Canalizare – 955 mii lei; Drumuri și poduri – 420 mii lei; Transport – 225 mii lei; Străzi – 4.901 mii lei; Proiecte de dezvoltare – 30 mii lei. Pondera în total cheltuieli se prezintă astfel: Cheltuieli de personal – 43, 70%; Cheltuieli materiale, rata împrumuturi, dobânzi, cotizații, transferuri funcționare – 37,10%; Cheltuieli sociale – 5, 20%; Cheltuieli de dezvoltare – 14%.

După cum preciza primarul Adrian Teban, prezentarea făcută de Direcția economică reprezintă doar un proiect, care mai poate suporta unele modificări în intervalul rămas până la ședința ordinară a Consiliului Local Cugir, programată pentru data de 30 martie a.c. Doar atunci bugetul local se va supune dezbaterii aleșilor locali urmând a se lua o decizie finală cu privire la proiectul de hotărâre inițiat de edilul șef al orașului.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir