Rămâi conectat

Actualitate

Cum s-a făcut Marea Unire din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia | cugirinfo.ro

cugirinfo.ro

Publicat

în

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia în presa vremii, din țară și din străinătate | cugirinfo.ro

Căutând prin arhive am descoperit un text – document, scris de un trimis special al unei publicații din Ardeal, care trebuie citit de cei interesați să afle amănunte de la mărețul eveniment desfășurat la Alba Iulia:

”Adunarea dela Alba-Iulia – Raportul nostru special –

romania-mareAdunarea dela Alba-Iulia, din 1 Decemvrie, s’a desfăşurat în cadre atât de impozante şi de grandioase, cum puţine poate să arete istoria popoarelor. Românii din toate unghiurile Ardealului, Bănatului şi Ţării ungureşti. au dovedit şi data asta cu prisosinţă, că sunt un corp matur şi disciplinat, stăpâniţi de-o singură convingere, de-un singur gând: unitatea deplină și irevocabilă a întregului neam românesc. Am dovedit acolo că sentimentul național e singur stăpânilor în toate inimile românești. Nimic nu a turburat marea sărbătoare: nici cel mai mic incident, nici o uitare de sine, nici o turburare, încât străinii, cari au fost prezenţi, ziariştii maghiari înşişi au rămas uimiţi de atâta conştiinţă şi demnitate românească. Au spus-o şi ei:

– ”Iată un popor minunat, un popor unitar în gânduri şi aspiraţii, cum în aceste vremuri de generală turburare e dea-dreptul înălţător şi sublim.” – Suntem mândrii de adunarea dela Alba-Iulia în cea mai deplină măsură. Mândrie dreaptă şi documentată!

Cum s-a făcut Marea Unire din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia

Înainte de adunare.

Încă cu zile înainte bătrânul Bălgărad e în fierbere mare. Membrii Consiliului naţional local şi ai comandei militare nu ajung să mai resoalve telegramele, telefonul și scrisorile sosite din tonte părţile. Tocmai pentru marea aglomeraţie de muncă au cerut dela Consiliul din Blaj o seamă de intelectuali în ajutor şi, totuş, diferitele comisii nu mai răzbesc cu plasarea zecilor de mii anunţate.

Sosirea comitetului central.

Comitetul central dela Arad a sosit Vineri cu trenul de seara. Acest tren a adus pe membrii comitetului. între cari Dr. Ştef. C. Pop, Vasile Goldiş, Dr. Aur. Lazar, Vasile Dămian, etc. Deodată sosesc P. S. Lor episcopii Ignatie Pap, Dr. Miron E. Cristea, cu suitele, teologii aradani cu frumos steag de mătasă şi delegaţii monstre de ţărani şi intelectuali din jurul Aradului şi Bănat.

Episcopii uniţi. Trenul Blăjenilor.

Sâmbătă cu trenul dela Teiuş au sosit P. S. Lor episcopii Dr. Demetriu Radu, Dr. luliu Hossu, vicarul capitular Dr. Vasile Suciu şi membrii ai capitulelor blăjene, orădane şi gherlene. Cu acelaş tren au sosit Blăjenii cu corul lor mixt şi cu mulţimea de intelectuali din Blaj şi oraşele din jur.

Sibiienii. Clujenii.

În lungi trenuri au sosit, tot Sâmbătă, Sibiienii şi Clujenii, cu jururile lor întregi. Alba-Iulia a devenit încă din această zi o mare de oameni, mare neodihnită, care se invălură în masse mari spre toate colţurile oraşului și ale cetății din deal.

Satele.

Satele mai îndepărtate au sosit încă de Vineri şi Sâmbătă, fiecare cu nelipsitul şi falnicul stindard naţional, cu preoţi şi învăţători entusiaşti. Grosul a început să defileze Duminecă dimineaţa, trecând peste larga piaţă a Bălgradului pe sub poarta istorică a lui Carol al Vl-lea.    |

Grandioasă defilare! Moţii Abrudului, înarmaţi toţi, ca neşte mândrii legionari ai trecutului nostru de fală. satele dela poala munţilor. Murăşul întreg, din jos şi din sus de Alba-Iulia, Secaşul, Săliştea cu frumoşii ei mărgineni. Orăştia cu jurul ei puternic. Huniedoara cu urmaşii pletoşi ai Dacilor: toată lumea de săteni de aproape şi de departe, ca treziţi de o chemare sfântă. Fiecare comună cu steagul şi tabela ei, unele cu superbi călăreţi împănaţi, cum numai în poveşti se întâlneşte. Alături de ţăranii frumoşi, gătiţi de sărbătoare, am văzut domnişoare svelte, subţirele, cu obrajii îmbujoraţi de entuziasm, frumoase fete de popă şi de dascăl, unele în porturi săteneşti, păşind cu îndrăzneală si cu însufleţire pe tacturile marşurilor noastre iubite. Un singur strigăt umple văzduhul umed de iarnă, repeţit de zeci de ori la fiecare clipă:

– Trăiască România Mare!

Erau ceasurile prânzului şi convoiul strălucit nu se mai isprăvea: părea că s’au ridicat şi morţii din morminte, să vină Ia marea sărbătoare a unităţii noastre.

Legiunile.

Au sosit legiuni pentru susţinerea ordinei dela Abrud, Blaj, Orăştie, Sibiiu, Sebeş şi din alte părţi: frumoşi cu toţi şi răsboinici, ca legionarii lui Traian. Rolul lor nu a fost de asistenţă brachială, căci nu au avut nici cel mai mic prilej de amestec cu arma, ci au făcut asistenţa de onoare a memorabilei adunări.

Legionarii Blajului au format garda Comitetului central şi paza la sală de şedinţă.

Pe câmpul lui Horia

de lângă poarta cea mică, era un ocean de capete, mii de mii, şi codrii întregi de stindarde, cari îmbiau privitorului cea mai sublimă privelişte, ce se poate închipui. Am rămas sguduiţi de atâta splendoare. Gazetarii unguri au evaluat mulţimea la 100.000 persoane şi poate nu au greşit. Măreţ tablou şi măreaţă manifestare a conştiinţei româneşti.

Sala casinei

oficerilor geme de lume. La 2.000 de oameni se îmbulzesc, se presează, între păreţii ei, cari evident închid un prea îngust spaţiu pentru însufleţirea miilor, cari ar fi voit să ia parte ia Adunare.

Singurul decor

al sălii sunt flamurile ententei, cari flutură la spatele podiului, unde ia locul M. S. N. În mijloc treicolorul nostru, intre ramuri verzi de brad. De laturi sunt steagurile cehilor şi jagoslaviior.

Sosirea membrilor

marelui sfat este primită cu ovaţii sgomotoase. Primul întră d. Goldiş între uralele salei întregi. Apoi rând pe rând N. Ivan, A. Cosma, Saftu, Giurgiu, Dr. Lazăr, Ciordaş, Dr. Marşeu etc. Apar apoi socialiştii, Grapini, Ciser, Flueraş, Jumanca, Albani, Mihuţ etc. Tineri şi mici de statură sunt toţi. Lumea îi primeşte cu simpatie şi aclamări. Când intră în sală Imbroane, Ghiţă Pop, Geni Goga, Şchiopul, refugiaţii noştri, în sală isbucnesc din nou aclamările. Apar apoi arhiereii, Radu, Papp, Frenţiu, Cristea, Hossu între ovaţiile furtunoase ale tuturor. După ei aclamat cu căldură St. C. Pop, apoi T. Mihali, majorul Vlad şi oficerii din România: Băgulescu, Jeieriu, Mărculescu. Înalţă chipiile româneşti şi salută adunarea extasiată. Generalul Leonte voeşte să se furişeze printre delegaţi. Nu-l lasă; îl ridică pe umeri. Ovaţii nesfârşite… Unii cer să-l audă. «Nu fac politică, dlor, am venit ca român să iau parte la fericirea DV., nu ca general». Când apare pe podiu Maniu toată lumea erumpe în aclamări, cari nu mai voesc să înceteze, între aplauze nesfârşite. Înşişi Arhiereii se ridică în picioare şi bat în palme. Primit cu un elan de însufleţire îşi ocupă locul lângă M. S. N. delegatul Basarabiei Halippa şi al Bucovinei Procopovici.

Presa

e reprezentată întreagă. Ziariştii iau ioc la masa lungă, verde, dinaintea podiului. Sunt prezenţi dela: Românul (Clopoţel, Ecreţianu), F. P. R, (Paukerov), Drapelul (A. Vasilie), Gazeta Poporului (Dr. Broşu), Telegraful (Regman). Biroul de presă al gardelor naţ. (Montani), Lumina şi Foaia diec. (Dr. Corneanu), Glasul Ardealului (D. German), F. P. (Măgeanu), Calea Vieţii (Dr. Brînzeu), Rev. Econ. (Lăpădatu şi C. Pop), Opinca (Dr. Moiin), Bis. şi Şcoala (Dr. Botiş), Glasul Bucovinei (Procopovici), Vilag (Dr. Iancso), Az Ujsag şi Az Est (Szamosy), Cultura Creştină (Roşianu) şi Unirea (Dr. Coltor). Tot aicea e şi stenograful V. Vlaicu.

Deschiderea adunării

La orele 101/2 se ridică d. Dr. Şt. C. Pop în liniştea solemnă a sălii întregi şi ia cuvântul în calitate de preşedinte al Marelui Sfat Naţional.

Onorată Adunare Naţională,

Marele Sfat Naţional în şedinţa din 7/20 Nov. a hotărât să convoace Adunarea Naţională a naţiunii române din Ardeal, Banat şi Ţara Ungurească. Locul cel mai potrivit pentru această adunare este Alba-Iulia, această Meca a românismului, unde zac moaştele celor mai mari martiri ai noştri: Horia, Cloşca şi Crişan; loc sfânt pentru întreaga suflare româneasca. Fraţilor, aceste sunt momente înălțătoare, istorice şi cine ar putea găsi cuvintele cari să zugrăviască tablourile ce le vedem şi interpreta sentimentele ce le avem?

Cine putea să creadă că o să se schimbe astfel împrejurările după patru ani de răsboiu? Soldaţii noştri, la începutul răsboiului erau ademeniţi că România va ţinea cu noi. Răsboiul s’a început cu minciună şi guvernele ungureşti monopolizau pentru armata maghiară toată gloria armelor (strigăte: blăstăm pe ei). Voi popi şi dascăli aţi fost acuzaţi că subminaţi poporul şi că aţi trimis în ţară pe Lucaciu şi Goga (să le fie ruşine pentru asfel de acuze). În Bănat au fost mulţi Români deţinuţi şi internaţi deodată cu Sârbii. Mama noastră Românie (trăiască România, aplauze furtunoase) n’a mai putut suferi atâtea dureri ale fiilor de peste Carpaţi şi a trecut graniţa (aclamări). Cu pietate şi smerenie ne închinăm acelor factori cari au venit întrajutorul nostru (trăiască). Preoţii şi intelectualii noştri au fost duşi în lanţuri. Clujul ştie Golgota (5000 de Români, aşa-i). Mărginaşilor li s’au răpit averile, li s’au înmulţit datoriile, pentruca să se acopere cheltuielile unui răsboiu mizerabil (așa-i.) Nu mai putem suferi aceasta vieață de robi (nu mai suferim, trăiască Consiliul, să ne elibereze armata română).

Momente mai senine avem de când au întrat în răsboiu Statele-Unite. Wilson (trăiască) face legi nouă pentru popoare, a întronat principii nouă. Ce a declarat acest bărbat?: voim libera dispunere a fiecărui popor asupra sorţii sale şi voim ca această liberă dispunere a fiecărui popor asupra sorţii sale să nu fie frază, căci asupra aceluia se vor sfărâma toate consecinţele; apoi ei în acest răsboiu ia parte popoarelor mici cari n’au avut putere să-şi spună cuvântul şi voinţa: la care stat să aparţină, cum să-şi întocmească instituţiunile politice. La noi nu s’a putut rosti cuvântul liber, în fiecare comună ne conduceau alţii, în parlament ne strigau: ştreang vouă (strigăte: ştreang lor). Când învingeau se adunau în dietă şi făuriau legi silnice contra naţiunilor nemaghiare, iar când le mergea rău mai scriau şi câte-o carte mitropoliţilor noştri (râsete, aplauze).

Trebuia să vină debalul; 80 procente din monarhie se rugau: Doamne bate pe stăpânii noştri! Nu se putea să învingă crima. În vara anului acestui trebuia să se schimbe situaţia: Tu, Piave, ai fost prima cu valurile tale… (aplauze prelungi). Glorioasa naţiune franceză (ura, trăiască Franţa, aplauze de câteva minute) cu nobila Anglie (trăiască), cu sora noastră dulce Italia (trăiască), şi mai ales întărite de puterile proaspete ale Statelor-Unite (trăiască) au dus la învingere steagul dreptăţii. S’a prăvălit zidul putred numit: alianţa puterilor centrale (jos cu ele), căci a fost întemeiat pe minciună (aşa-i), pe cele mai josnice interese, trebuia să se prăbuşească cu legi şi cu împăraţi cu tot (aşa-i, trăiască, aplauze prelungite).

Domnilor, Conziliul Naţional Român la timp potrivit şi-a fixat atitudinea prin rostul dlui deputat dr. A. Vaida (traiască), a adus la cunoştinţă lumii întregi că noi voim să uzăm de dreptul de liberă dispunere; am declarat că nu mai recunoaştem parlamentul şi guvernul maghiar şi că voim, singuri, neinfluinţaţi de puteri străine, să ne organizăm în stat liber şi coordonat.

Evenimentele, apoi, se precipită repede. Se publică scrisoarea cu solia lui Wilson (trăiască ovaţie furtunoasă) în care se spune, că marele preşedinte cunoaște jertfele mari aduse de România, îi recunoaşte toate revidicările, îi recunoaşte dreptul la unitate naţională (trăiască România Mare, aplauze frenetice). Armele Americei au impus duşmanilor noştri şi acest drept l-au apărat. Ce-a urmat a fost desvoltarea logică a evenimentelor. În momentul psihologic potrivit ne-am hotărât să luăm în stăpânire imperiul întregului teritor românesc. Duşmanii noştri nu ne-au recunoscut acest drept şi ne-au aruncat acuze că noi nu dăm bunătăţi poporului (râsăte, nu ne trebuie, să şi le ţină ei!). Ne-am văzut necesitaţi să facem manifestul cătră popoarele lumii (d. dr. Pop citeşte ultimele două pasagii din manifest, publicul isbucneşte în urale şi aprobări unanime).

Cu acest manifest Consiliul Naţional Român şi-a împlinit chemarea sa faţă de naţiunea română. Ea îşi depune acum mandatul în mânile naţiunii române. Acum, voi reprezentanţi fii poporului sunteţi chemaţi să vă spuneţi cuvântul (aplauzele durează câteva minute). Venim înaintea voastră ţinând cont de mandatul vostru şi declarăm, că poporul român este matur, îşi cunoaşte chemarea sublimă în lumea civilizată (trăiască, aplauze, vrem unirea tuturor Românilor). Propunerile le va face comitetul provizor. Cu sfială vă salut pe voi reprezentanţi ai poporului român, salut cu dragoste pe reprezentanţii României cari nu vreau să facă aici politică (trăiască, aplauze) şi cari nu vreau să le spun numele, pe reprezentanţii Basarabiei: vicepreşedintele Sfatului Ţării: Pantilimon Halippa şi delegatul Cazacliu, pe reprezentantul Bucovinei: prof. Alecu Procopovici. Salut corpul voluntarilor din Transilvania şi Ungaria cu sediul în Iaşi: Dr. Vic. Deleu, Vasile Osvadă, Vasinca, Eugen Goga, Bihorean.

Eu mi-am împlinit misiunea. Dumnezeu să ne dea înţelepciunea ca să aducem hotărâri! (ovaţii).

Numesc de notari adhoc pe dd. Dr. Laurenţiu Oanea, Dr. Sever Miclea, iar de raportor al comisiunii de verificare pe Dr. Ion Suciu.

1228 de delegaţi

Dr. Ioan Suciu ia cuvântul şi anunţă, că la 15 Noemvrie s’a făcut conscrierea alegătorilor. Constată, că s’au prezintat 680 delegaţi din 130 de cercuri electorale. Afară de aceştia aproape toate societăţile noastre culturale, Asociaţiunea din Sibiiu și Arad, Fondul de teatru, şcolile medii. Biserica prin episcopi, reuniuni învăţătoreşti, de meseriaşi, comunitatea de avere, reuniunile femeieşti, tinerimea universitară, partidul social democrat şi multe alte corporaţiuni şi-au trimis reprezentanţii la Adunarea Naţională. Anunţă apoi că au sosit din toate părţile mii de adrese dându-şi asentimentul la lucrările adunării. Procedându-se la constituire se constată, că numărul delegaţilor de faţă este 1228.

Dr. St. C, Pop: îi declar de verificaţi. Adunarea Naţională este capabilă să aducă hotărâri decisive.

Constituirea Adunării Naţionale.

Comisia da candidare a biroului face următoarea propunere: între aclamări să fie numiţi de preşedinţi: Gheorghe Pop de Băseşti şi episcopii: loan I. Papp și Dr. Demetriu Radu; vicepreşedinţi: Dr. Mihali, Dr. Ştefan Pop şi loan Flueraş; notari: Dr. Al. Fodor, Dr. Sever Miclea, Dr. C. Brediceanu, Dr. Silviu Dragomir, Dr. L, Oanea, Dr. Iosif Ciser, Dr. Ionel Pop şi Dr. Gh. Crişan.

Toţi sunt aleşi prin aclamaţiune.

Deschiderea Adunării Naţionale.

Pop de Băseşti: Onorată adunare generală, naţiunea română la toate evenimentele mari şi în trecut s’a adunat ca să decidă asupra sorţii sale. Aşa a fost la 1843 pe Câmpia Libertăţii. Noi am trăit într’o robie sufletească, nu era permis să întinzi mâna fratelui tău. Adunarea Naţională este datoare să înlăture această robie. Salut adunarea liberă a tuturor Românilor din Ardeal, Bănat şi Ţara Ungurească, să punem astăzi piatra fundamentală a fericirii noastre veşnice (aplauze prelungite).

Declar şedinţa de deschisă.

Proiectul de rezoluţiune

Între aclamări şi ovaţii ia cuvântul dl V. Goldiș și citeşte proiectul de rezoluţiune din partea M. S. N spre a fi primit de A. N. Dl Goldis citeşte clar şi liniştit. Fiecare cuvânt, fiecare slovă e sorbită cu atenţiune şi cu pietate de «Mărita Adunare Naţională».

Când dl Goldiș ajunge la pasajul: naţiunea română «scăpată din robie – aleargă In braţele dulcei sale mame… libertatea acestei naţiuni înseamnă unirea ei cu Ţara Românească» din toate piepturile isbucnesc aplauze, ovaţii, urale, strigăte de trăiască România Mare, trăiască dinastia română, trăiască regina Maria, vrem unirea tuturor Românilor, hura, hura, jos cu tirania, jos cu Ungurii, trăiască, trăiască…

Era un elan, era o beţie, toată lumea se ridică în picioarea, arhiereii bat în pălmi, M. S. N. întreg aplaudează frenetic, damele flutură batistele, oficerii, soldaţii înalţă chipiile, în ochii tuturor lucesc flăcări de entusiasm, de extaz, mulţi plâng de bucurie.

Tot aşa urmează la pasajul: «După drept şi dreptate Românii din Ungaria şi Transilvania dimpreună cu toate teritoarele locuite de dânşii trebuie să fie uniţi cu Regatul Român».

Respicat şi solemn continuă dl Goldiș:

Înaintaşii noştri pe Câmpul Libertăţii în 1848 au hotărât aşa: «Naţiunea română depune jurământ de credinţă cătră împăratul, cătră patrie şi cătră naţiunea română»: Împăratul ne-a înşelat (aşa-i), patria ne-a ferecat, şi ne-am trezit că numai credinţa în noi înşine, în neamul nostru românesc ne poate mântui. Să jurăm credinţă de aci înainte numai naţiunii române, dar tot atunci să jurăm credinţă tare civilizaţiunii umane. Câtă vreme vom păstra aceste credinţi, neamul nostru va trăi, se va întări şi fericiţi vor fi urmaşii noştri până la sfârşitul veacurilor.

La lumina celor expuse până aci, din încredinţarea şi în numele marelui sfat al naţiunii române din Ungaria, Banat şi Transilvania rog Mărita adunare naţională să binevoiască a primi şi a enunţă ca ale sale următoarele hotârâri:

I. Adunarea națională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 Noemvrie (1 Decemvrie) 1918, decretează unirea acelor Români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreb Banatul, cuprins între râurile Murăș, Tisa și Dunăre.

II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor susindicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.

III. În legătură cu aceasta ca principii fundamentale la alcătuirea noului stat român adunarea națională proclamă următoarele:

1. Deplina libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuesc.

2. Egala îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din stat.

3. Înfăptuirea desăvârşită a unui regim curat democratic pe toate terenele vieţii publice. Votul obştesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporţional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani la reprezentarea în comune, judeţe ori parlament.

4. Desăvârşita libertate de presă, asociare şi întrunire; libera propagandă a tuturor gândirilor omeneşti.

5. Reformă agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăţilor, în special a proprietăţilor mari. În baza acestei conscrieri, desfiinţând fidei-comisele şi în temeiul dreptului de a micşoră după trebuinţă latifundiile, i-se va face posibil ţăranului să-şi creieze o proprietate (arător, păşune, pădure) cel puţin atât, cât să o poată munci el şi familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de-o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte potenţarea producţiunii.

6. Muncitorimei industriale i-se asigură aceleaşi drepturi şi avantagii, cari sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din apus.

IV. Adunarea naţională dă espresiune dorinţei sale, ca congresul de pace să înfăptuiască comuniunea naţiunilor libere în aşa chip, ca dreptatea şi libertatea să fie asigurate pentru toate naţiunile mari şi mici deopotrivă, iar în viitor să se elimineze răsboiul, ca mijloc pentru regularea raporturilor internaţionale.

V. Românii adunaţi în această adunare naţională salută pe fraţii lor din Bucovina scăpaţi din jugul monarhiei Austro-Ungare şi uniţi cu ţara mamă România.

VI. Adunarea Națională salută cu iubire şi entuziasm liberarea naţiunilor subjugate până aci în monarhia Austro-Ungară, anume naţiunile: ceho-slovacă, austro-germană, jugo-slavă, polonă şi ruteană şi hotăreşte, ca acest salut al său să se aducă la cunoştinţa tuturor acelor naţiuni.

VII. Adunarea naţională cu smerenie se închină înaintea memoriei acelor bravi Români, cari în acest răsboiu şi-au vărsat sângele pentru înfăptuirea idealului nostru murind pentru libertatea şi unitatea naţiunei române.

VIII. Adunarea naţională dă expresiune mulţumitei şi admiraţiunei sale tuturor puterilor aliate, cari prin strălucitele lupte purtate cu cerbicie împotriva unui duşman pregătit de multe decenii pentru răsboiu au scăpat civilizaţiunea din ghiarele barbariei.

IX. Pentru conducerea mai departe a afacerilor naţiunei române din Transilvania, Banat şi Ţara-Ungurească adunarea naţională hotăreşte instituirea unui Mare Stat Naţional Român, care va avea toată îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română oricând şi pretutindeni faţă de toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile, pe cari le va află necesare în interesul naţiunei.

(…) Aplauzele zgomotoase, cari făceau să răsbubue sala când apare Maniu, sunt cea mai grăitoare dovadă, că omul acesta, că bărbatul acesta aspru la privire, cumpătat la vorbă, întruneşte simpatiile tuturor Românilor şi în aceeaş vreme, că în mintea şi în activitatea lui s-au reprezentat cel mai bine gândurile, aspirațiile și dorurile noastre. – EI vine să motiveze proiectul de rezoluţiune. Cu o logică de fier ştie să înlănțue curente de idei la aparenţă divergente, argumente noue pentru teze noue şi îndrăsneţe. În fuga condeiului am schiţat firul roș din vorbirea dlui Maniu:

Mărită Adunare Naţională.

Dacă privim suferinţele grele îndurate de neamul românesc până azi, cum vom şti să mulţămim lui Dumnezeu, că trăim aceste zile. Suntem în plină lumină după orbie de veacuri. Nu ne putem aici da bine seama dacă suntem treji ori visăm doară. Sărbătoarea noastră este visul dorit al aşteptărilor de veacuri, este însă şi încununarea vredniciei neamului desrobit. (Aşa e! Trăiască). Vrednicia noastră, vrednicia de care trebuie să dăm şi astăzi o limpede dovadă, pretinde înainte de toate să ne închinăm eroilor, căci pentru noi au căzut pe cele câmpuri de luptă, să ne închinăm şi eroilor români conduşi de marele lor căpitan Ferdinand. (Trăiască regele tuturor Românilor. Trăiască regina Maria. Urale prelungite).

Dlor noi suntem chemaţi să ne spunem cuvântul, să-l spunem respicat în faţa lumii întregi, să spunem, că vrem, că pretindem unirea tuturor Românilor (Trăiască România Mare. Trăiască Unirea neamului românesc. Apiauze).

Aţi ausit, dlor, dovedirea necesităţii acestei uniri. Ce aş mai putea adăuga, ca să fie ştienţifică şi perfectă dovedirea ei? O pretinde temeiul fiinţei noastre, o pretinde obârşia noastră comună, o pretinde principiul personalităţii neamurilor: un suflet suntem cu fraţii de dincolo, un trup trebuie si fim cu ei. (Aşa e! Așa e! Aplause.) Nu e putere pământească să mai poată despărţi pe fraţii dintr’un sânge să fie una. Nu mai există putere pe lumea asta să poată împiedeca înfăptuirea unităţii noastre naţionale. (Trăiască. Mai bine murim cu toţii. Murim până la cel dis urmă om.) Aici e leagănul românismului, nu e cu putinţă să mai fie separat de întreg trupul neamului românesc leagănul naşterii sale. (Aşa e.)

Toate argumentele ştiinţifice, toată psihologia popoarelor, lumea cultă întreagă, dreptul nostru inprescriptibil, dorinţa inimilor tuturor, toate aceste pledează cu tărie ne învinsă pentru întruparea unei Românii mari şi sfinte, care să cuprindă la sânul său toate sufletele româneşti, să strângă între hotarele sale toate ţinuturile locuite de Români. (Aplause prelungite.)

Dar întâlnim şi duşmani, cari ne urăsc, duşmani cari intrigă (Peară cu toţii. Jos cu ei.) Azi noi trebuie să înecăm în sîmbure tot temeiul intrigilor murdare pe cari le ţes, paiangeni veninoşi, în contra noastră.

De aceea în proiectul de rezoluţie, oferit pentru a fi primit de DV. se spulberă şi ultima nădejde a duşmanilor noştri de a pescui în tulbure, voind să facă lumea să creadă, că noi am voi un imperiu de oprimare şi de sugrumare a tuturor neromânilor împrăştiaţi printre noi.

Poporul românesc este cu mult mai nobil, cu mult mai democratic, decât să nu ştie să aprecieze pe deplin propriul său proverb înţelept: ce ţie nu-ţi place altuia nu face. Voim să fim noi fericiţi, dar să se simtă bine în ţara noastră şi ceilalţi locuitori ai ei. Noi am învăţat cu o crudă învăţătură, ce înseamnă a fi subjugat, nu voim să ne facem acum noi vinovaţi de spurcăciunea înfierată de veacuri de noi. (Aşa e.)

Poporul nostru este un popor de ţărani, toţi câţi suntem în sala aceasta suntem până la unul copii ori nepoţi de ţărani harnici şi cinstiţi. Nu e prin urmare posibil să nu sacă la inima tuturor soartea ţăranului român, care tânjeşte în rău, de aceea conform şi ideilor democratice voim o reformă agrară radicală. (Aplauze).

A fost însă, dlor, până azi un neajuns în structura socială a neamului românesc: lipsa industriaşului, lipsa clasei de mijloc. (Aşa e). Neajunsul acesta trebuie să înceteze: fără comerciu şi industrie bogăţiile pământului nostru le exploatează şi de ele se îngraşă streinii. De aceea pentru a sprijini cu succes perfecţionarea formelor sociale, se vor introduce toate favorurile celor mai culte state apusene pentru industrie şi comerciu. (Aprobări.)

Arată apoi pentruce este necesară o autonomie transitorie, până la Constituanta română, care va nivela deosebirile de teren politic, social, economic dintre noi şi fraţii de dincolo.

Sprijineşte apoi cu isteţime ultimele puncte din proiectul de rezoluţiune şi (între aplause şi felicitări şi ovaţii) cere primirea cu unanimitate a proiectului. (Primim. Primim cu toţii. Primim totul. Trăiască.)

Urmează Jumanca. Tînăr socialist. Mărturisim sincer, că apariţia dlui a fost primită cu o oarecare neîncredere şi răceală. Se temeau cu toţii, pe urma știrilor tendenţioase din gazetele ungureşti, ca nu cumva partidul social-democratic să facă şi numai o mică ştirbire proiectului de rezoluţiune. Temerea aceasta s’a dovedit de neîntemeiată şi prin urmare frumoasa vorbire a dlui Jumanca a fost mereu subliniată de viforoase aclamări şi aplauze.

Când a spus dsa, că în numele social-democraţiei venim să declarăm cu unanimitate (o tăcere de mormânt. în sala întreagă, o încordare a atenţiunii, toate privirile, toţi ochii erau ţintiţi spre tînărul vorbitor: inima tuturor era strânsă în piept, pare a se fi rupt şi respirarea imenzului auditori) venim să declarăm cu unanimitate, că voim Unirea tuturor Românilor la sânul dulce al României Mari; un uragan de urale, de aplauze, de se trăiască isbucneşte din piepturile miilor de ascultători.

Da dlor, continuă Jumanca, pentrucă noi vă advertizăm, că social-democraţia nu este identică cu lipsa simţului naţional, nu: ubi bene ibi patria, ci unde ţi-e patria, fă să-ţi fie şi bine. (…) De aceea declară că de azi încolo cu fraţii unguri nu mai suntem una, ci vrem noi de sine stătători să fim o floricică frumoasă în cadrele internaţionalei.

Declar încă odată, că aderăm cu toată inima la proiectul de rezoluţiune. (Aplauze prelungite. Mulţi din M. S. N. felicită pe dl Jumanca).

Prezidiul întreabă încă odată precis pe deputaţii A. N. dacă primesc cu toţii proiectul de rezoluţiune. Toţi s’au ridicat în picioare strigând din toată inima: primim. A urmat o scenă de entuziasm, ce nu se poate scrie cu condeiul nici spune cu gura. S’a făcut Unirea, strigau unii cu bucurie. Trăiască România noastră scumpă. Nu mai sunt Carpaţii, dela Nistru pân’ la Tisa e tot ţara românească, ripostau alţii. Unii lăcrimau. Alţii intonau «Pe al nostru steag». Se îmbrăţişau, se sărutau de bucurie. A fost sufletul românesc scos din cătune la veaţă, a fost manifestarea cea mai sublimă şi cea mai spontană şi mai naturală a sentimentelor, cari de veacuri stăteau înăduşite în sufletele tuturor Românilor.

Vremea era târzie. Poporul de afară era impacient, când urcă tribuna Dr. Vajda. În două cuvinte află gustul celor cari acum, dupăce Unirea era făcută, nu mai voiau să ştie de nimic, nici de închiderea şedinţei: erau îmbătaţi de fericire. La moment a fost o linişte perfectă. La propunerea dlui Vajda, garantând dreptul de opţiune se primeşte lista membrilor M. C. N. Pe Vajda îl aplaudă cu toţii. Nu-l vor uita nici odată, decând cu declaraţia din parlament.

Episcopul Dr. D. Radu ia cuvântul. Abia spune vre-o câteva propoziţii (era 11/4 p. m. şi de afară dela popor ne veniau ştiri şi ştafete să ne grăbim) nimerind perfect de bine diapazonul dispoziţiei sufleteşti a delegaţilor. Este praznicul neamului românesc, astăzi dlor, sărbătoare este sărbătorilor: Ziua învierii noastre. (Aşa e. Trăiască). Mulţumită lui Dumnezeu, că ne-a aflat vrednici să trăim noi aceste zile. Mulţumită se cuvine însă şi bărbaţilor, cari cu pricepere şi devotament au lucrat pentru gătirea solemnă a sărbătorii, a prasnicului acesta mare. (Aşa e). Meritele fostului Comitet Naţional se cuvine să le înregistrăm (Aşa e) şi subliniem (Trăiască) astăzi când visul lor şi visul nostru s’a înfăptuit. (Trăiască. Aplauze)

A vorbit apoi eppul Ignaţie Papp, frumos, cu un glas vibrator, nu ai zice, că este bătrânul de 70 ani. Arată cum episcopatul şi-a împlinit datorinţa şi cum episcopii sunt una cu întreg românismul. Sfârşeşte în formă de rugăciune cătră Dumnezeul popoarelor ca să ocrotească viea sădită de dreapta sa. Acordurile puternice ale imnului naţional, ale lui «Deşteaptă-te Române» au înecat ca într’o undire puternică de valuri mari curate sfârşitul vorbirei frumoase a ilustrului arhiereu.

Cu aceste şedinţa s’a terminat. A fost cea mai sărbătorească, cea mai solemnă, cea mai sfântă adunare a neamului românesc. (Dr. I. C.)


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Actualitate

Ziua Internațională a Copilului – 2023, sărbătorită la Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Ziua Internațională a Copilului – 2023 a fost sărbătorită la Cugir printr-o largă paletă de manifestări dedicate celor mici, eveniment care a atras sute de participanți.

Au fost momente attractive de care s-au bucurat nu doar copiii, ci și părinții, bunicii și toți cei dragi acestora.

Pe lângă programul anunțat de organizatori, în activitățile zilei de astăzi s-au regăsit și alte atracții dedicate copiilor: echipajul SMURD  și echipajul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență.

Acestea au participat cu două autospeciale pentru prezentări tehnice și informări preventive, începând cu ora 16.00, de pe bulevardul Al. Sahia.

 

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Mesaje de ZIUA COPILULUI, 1 iunie. SMS-uri, felicitări, urări de „la muţi ani” | cugirinfo.ro

cugirinfo.ro

Publicat

în

Mesaje de Ziua Copilului 2023 • Mesaje de 1 iunie • Sms -uri pentru 1 Iunie,  – Texte cu URĂRI si FELICITĂRI de 1 iunie | cugirinfo.ro

Mesaje de Ziua Copilului Mesaje de 1 iunie. Urări de ziua copilului, felicitări de la mulţi ani de ziua copilului tău. Sms-uri de 1 iunie, mesaje de ziua copiilor

1 Iunie este cel mai bun prilej de a sărbători copilăria şi copiii, de a le oferi iubirea şi aprecierea noastră. Aceasta zi este de obicei  sărbătorita cu petreceri, diverse spectacole dedicate copiilor sau cu reuniuni în aer liber ale familiilor, toate acestea dedicate micuţilor. Pentru a aduce zâmbetul pe buzele celor dragi pe care îi consideri copii, trimite-le un mesaj, un SMS, o felicitare, din cele de mai jos.

mesaje de Ziua Copilului, 1 iunieCopilăria, mai întotdeauna trezeşte în sufletul nostru un sentiment de melancolie, este vârsta la care mugurul omenesc de-abia se deschide la viaţa şi visează gingaş. Copiii, atât de uşor de iubit! Un zâmbet curat şi strălucitor, manuţe pline de iubire!

1 Iunie este ziua ta si a tuturor copiilor. Sa fiţi sănătoşi şi mereu cu zâmbetul pe buze. Sa va bucuraţi şi sa creşteţi frumos. La mulţi ani!

Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa. Sa ne bucuram de ea. La mulţi ani tuturor copiilor!

Copilăria e vârsta la care cea mai profunda bucurie poate fi un zâmbet curat. Copilăria e o lume aparte, plina de lumina si armonie. Să vă bucuraţi de ea, dragi copii! La multi ani de 1 Iunie!

Din suflet, pentru toţi copiii lumii, azi va dorim doar bucurii. La mulţi ani!

Dragi copii, sa păstraţi întotdeauna copilăria în suflet, ca o raza de lumina, si viaţa voastră va fi mult mai frumoasa. La mulţi ani!

Mesaje de Ziua Copilului La mulţi ani de Ziua Copilului! Sa te bucuri de toate minunile acestei lumi!

Urări de Ziua Copilului  La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor parintilor! Sa va bucurati de copiii vostri sănătoşi!

Mesaje de 1 iunie La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănătos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

Felicitări de Ziua Copilului La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viaţa noastră a fost cea mai frumoasa! Te imbratisam cu mult drag! Toate visele sa ti se îndeplineasca!

Citește și: MESAJE, FELICITĂRI și URĂRI de La mulți ani pentru copii

Mesaje de Ziua Copilului: La mulţi ani, copii! Este 1 Iunie! Este ziua voastra! Multa sanatate si multe bucurii. Sa cresteti cu zâmbetul pe buze si viaţa voastră sa fie asemeni unui cer senin.

Mesaje de 1 iunie: La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viaţa plina de bucurii, norocul sa te insoteasca si toate visele sa ti se îndeplinească!

Copilaria-i un zambet, un vis, e veselie, E pasarea ce-aluneca-n zare, Si-un gand pribeag de-o vesnicie. Copilaria-i o suava floare.

De-i senin sau nor afara, De e zi sau de e seara, Nu uita sa-ti amintesti, De frumoasele povesti, Eu va spun ca nu e greu, Si copil ramai mereu.

Doresc ca viata sa aiba pentru tine numai bucurii, iar norocul sa-ti fie prieten nedespartit.

E primul si cel din urma cuvant. E tesuta-n aur si-n margaritate. Copilaria-i o adiere de vant.

Invata sa-ti traiesti copilaria, Caci ea se duce-asa rapid, De n-ai sa poti sa zici c-a fost frumoasa, Cand s-a pierdut in infinit.

Sa-ti pastrezi zambetul cald, sufletul pur si lumina in priviri ca in prima zi cand ai vazut chipul mamei. La multi ani copil frumos!

Veverita sprinteoara, da de veste iar in tara, Ca-n poiana cu izvoare, azi e zi de sarbatoare, Flori, gandaci si licurici, pasarele si pitici, Toti s-au pregatit de zor,

Viata este o flacara ce se stinge intotdeauna, dar recapata scantei de cate ori se naste un copil.

Păstrează pentru totdeauna in suflet copilul din tine; astfel, nu va fi niciodata prea tarziu sa ai parte de o copilărie fericita. La multi ani!

Pentru cea mai mare minune a vieţii mele, pentru puiuţul care mi-a adus nespuse bucurii, pentru fiecare zâmbet si fiecare îmbrăţişare îţi mulţumesc. La mulţi ani de Ziua Copilului!

Sa ai mereu sufletul pur, zâmbetul gingas si viaţa fără griji asemenea unui copil. Scoate-ti azi la iveala gingăşia din tine! La mulţi ani!

Sa ai parte în fiecare zi de bucuria şi mândria pe care le-am simţit in ziua in care te-am adus pe lume. La mulţi ani!

Sa-ti păstrezi meu zâmbetul cald, sufletul pur si lumina din privire. La multi ani copile drag!

Sunt mandra ca eşti copilul meu, mi-ai luminat sufletul si viata din prima clipa in care te-am vazut. La multi ani, puiuţul meu drag!

Un copil e cea mai mare bogatie a unui om. Nu e miracol mare mare si bucurie mai frumoasa decat aceea de a avea un copil. Pentru toti copiii lumii, La multi ani de 1 Iunie!

Viata noastra ar fi pustie fara tine, intunecata fara lumina din ochii tai, trista fara zambetul tau, iar soarele si luna nu ar mai straluci la fel fara tine. La multi ani!

Aşa eram eu la vârsta cea fericita si asa cred ca au fost toti copiii, de cand ii lumea si pamantul, măcar sa zică cine ce-a zice.

Sa nu uiţi niciodată de leapşa, de de-a v-aţi ascunselea ori de omul negru, de coatele julite si hainele vesnic murdare. Sa nu uiti de tine…

Cea mai mare bucurie a unui copil este aceea de a se juca. Si ce bucurie imensa! Asa ca nu uita sa te joci si sa le aminteşti si altora sa facă asta!

Unde parchez, unde lucrez, când ne intâlnim, de ce ai intarziat, cand e gata, penalizare, sunt obosit. Desigur, tu nu inţelegi nimic din toate astea pentru ca ai stiut sa te detasezi de lumea celor mari si sa păstrezi seninătatea copilăriei în viaţa ta.

1 Iunie este ziua ta. Eu ti-am dat viata, dar tu mi-ai dat mult mai mult. Desi ai crescut, mereu vei fi copilul meu drag. La Multi Ani si te iubesc mult!

La Mulţi Ani! Sa ai parte in fiecare zi de bucuria si mandria pe care le-am simtit eu in ziua in care te-am adus pe lume.

La Mulţi ani, copil frumos si bun! Sa ai o viata plina de bucurii, norocul sa te insoteasca, iar ghinionul sa te ocolească! Toate visele sa ti se indeplineasca!

Astăzi nu este o zi oarecare. Este ziua in care tu, copilul meu drag si scump, mi-a schimbat viata pentru totdeauna, 1 iunie, ziua in care te-ai nascut tu. La Multi Ani!

La Mulţi Ani! Ziua in care ai intrat in viata noastra a fost cea mai frumoasa!  Te imbratisam cu mult drag!

La Mulţi Ani! Sa creşti mare, sănatos si fericit alaturi de parintii tai, care te iubesc foarte mult!

In afara de asta nu uitaţi, copilul este bogăţia omului sărac!

La mulţi ani tuturor copiilor si de asemenea tuturor părintilor! Sa va bucurati de copiii voştri sănătoşi!


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

MESAJE, FELICITĂRI și URĂRI de La mulți ani pentru copii | cugirinfo.ro

cugirinfo.ro

Publicat

în

Mesaje de 1 iunie • URARI frumoase, FELICITĂRI și MESAJE de La mulți ani pentru copii | cugirinfo.ro

Copiii ocupă cel mai important loc în viața părinților, iar zilele de naștere a micuților sunt considerate cele mai semnificative sărbători ale anului.

Desigur, cu această ocazie specială, veți acorda o atenție deosebită pregătirilor de sărbătoare, dar nu uitați și de mesajele de la mulți ani frumoase, care vor completa surpinzător scenariul zilei de naștere. Până la urmă, puii voștri își așteaptă sărbătoarea personală un an întreg!

Fie că aveți un pici de 1 an, unul care merge deja la școală sau un adolescent de 17 ani cugirinfo.ro vă pune la dispoziție cele mai frumoase mesaje de la mulți ani pentru copii care o să vă ajute, cu siguranță, în organizarea unei sărbători minunate!

Mesaje de la mulți ani pentru copii din partea părinților, bunicilor, colegilor de clasă

-Astăzi, s-a ivit soarele de după nori și au cântat păsările melodii lor vesele pentru a vesti că tu ai zi de naștere! Te așteaptă un drum lung și dificil în viață, dar cel mai important e să crezi în tine și să știi că vei reuși, pentru că noi, părinții și prietenii tăi vom fi mereu alături!

-Privește spre cer! Fiecare stea reprezintă un copil. A ta este cea mai strălucitoare și frumoasă dintre toate, pentru că astăzi este ziua ta de naștere. Fie ca viața să-ți fie încălzită de lumina ei magică, strălucirea ei să-ți călăuzească calea, iar măreția stelei să îndepărteze toată tristețea. La mulți ani!

-Copil dulce, chiar dacă încă ești micuț, îți doresc să crești frumos, sănătos, inteligent, fericit, să-i bucuri pe mama și tata și întreaga lume. Să ai o copilărie frumoasă ca în povești, prieteni devotați, emoții plăcute și multe surpize care să-ți îndeplinească toate capriciile tale nevinovate.

-La mulți ani, pui de om! Îți doresc succes la școală, să înveți bine, astfel încât părinții tăi să fie mândri de tine. Să-I asculți și să-i respecți, să nu-i jignești, pentru că părinții te iubesc foarte mult!

-Scumpul nostru copil! Pentru tine, totul este abia la început. Fie ca îngerul tău păzitor să-ți păstreze iubirea și credința. Să ai rezultate remarcabile și să ne bucuri pe noi și pe profesori. Să faci bine și să devii o persoană demnă. Să crești deștept, educat și amabil! Ești viitorul nostru!

Mesaje Scurte Pentru Copii

Un cuvânt plăcut adresat copilului de ziua de naștere îl va înveseli, iar dorințele sincere îl vor inspira și îi vor da încredere în sine. De aceea, nu ezitați să citiți aceste mesaje scurte pentru copii pentru o formulare cât mai potrivită.

-Copilul meu, azi ai o sărbătoare – ziua de naștere! Familia ta este mândră de tine, tu ești un soare frumos pentru noi. Cel mai dorit, drag și scump. Acum viața noastră nu este în zadar.

-Dragostea noastră micuță, te felicităm! Ești copilul pe care ni l-am dorit mereu. Ești cea mai bună! Crește cuminte și sănătoasă, sub ocrotirea Maicii Domnului!

-Felicitări, la mulți ani! Îți doresc fericire, bucurie! Să ai mulți prieteni, pentru a-ți face viața mai distractivă. Îți doresc zâmbete ca să alunge tristețea. Și soarele mereu să strălucească pentru tine. Faptul că te-ai născut – deja e o sărbătoare!

-Dragul nostru, vom fi mereu alături de tine! Împreună vom trece peste toate greutățile. Suntem foarte fericiți că ne-ai ales pe noi ca părinți. La mulți ani!

-Puiule, ai mai crescut cu încă un an! Ai devenit nu doar mai în vârstă, dar și mai inteligent, mai dulce și mai frumos. Ești cea mai scumpă priveliște din ochii noștri. La mulți ani!

Citește și: Mesaje de ZIUA COPILULUI, 1 iunie. SMS-uri, felicitări, urări de „la muţi ani”

-Ca o prințesă, fii frumoasă și fericită! Mănâncă terci ca să crești, dar nu doar în corp, ci și în minte, suflet și faptă! Ești bucuria noastră!

-Crește sănătos și fericit, iubitule copil! Ia de la tata mintea și tăria, de la mama frumusețea și ingeniozitatea, iar de la bunici – înțelepciunea și răbdarea! Crește spre bucuria tuturor. La mulți ani!

-Felicitări! Ești sufletul nostru! Să crești inteligent, puternic, de succes și să ne aduci tuturor bucurie!

-Te iubim, copile! Fii amabil, inteligent, puternic și nu uita de poveștile copilăriei!

-La mulți ani! Ura! Toată lumea îți aduce azi cadouri și flori. Să ai o zi cât mai fermecătoare și mai distractivă! Ești bucuria și grija noastră.

-Ziua ta de naștere este pentru a-ți spune: te vom lăsa să mergi pe drum singur, păzindu-te din spate. Vom crede în tine mereu și te vom aștepta întotdeauna. Pentru că te iubim!

-Micuțul nostru, vrem ca dorințele tale să se împlinească, să-ți găsești fericirea și pe calea vieții tale să nu plouă!

-La mulți ani! Ești cel mai scump din lume! Împreună cu tata îți dorim împlinirea viselor, multe jucării de pluș, multe mingi și dulciuri! Te iubim cel mai mult!

-La mulți ani, puiule! Crește și înflorește! În viață, îți dorim bucurie și fericire! Să ai tot ce poftești!

-Ziua de naștere este cea mai bună sărbătoare. Felicitări, odorașule! Fie ca visele tale să devină realitate – pentru asta te-ai născut!

-De ziua ta, băiatul meu, îți doresc întregul pământ – păduri, mări și oceane, țări exotice și insule nepopulate. Vreau să cucerești munții, dar oriunde nu te-ai duce, să nu uiți că acasă te așteaptă părinții tăi iubitori.

-A trecut încă un an și din nou vin oaspeții cu darurile mult așteptate. Îți dorim zâmbete și fericire, râsete și bucurie, prieteni credincioși și o cale directă, munți de ciocolată și toate celelalte dulciuri îți dorim să le găsești!

-Iepuras, la multi ani! Ai crescut foarte mare și vreau ca totul să fie bine la tine. Să ai mulți prieteni, multe jocuri, multe râsete. Glorie și succes în sportul pe care îl practici. Și multe urări de bine! Să știi că efortul tău te va ajuta în viață!

-La mulți ani! Ai devenit mai inteligent cu încă un an! Ai început să sari în sus, ai început să fugi departe. Te uiți cu atenție și îți cauți jucăriile. Ai început să mănânci mai bine, deci – ai crescut mare! Azi este sărbătoarea ta – la mulți ani, puiul meu!

-Azi e o zi minunată, mult așteptată – e ziua ta! Să porți în inimă numai bucurie și să ai în casă mai multă distracție. La mulți ani, fetiță dulce!

Mesaje de la mulți ani pentru fiică, fiu, nepoți de 1 an

Distracția, cadourile și tortul – toate acestea sunt, desigur, atributele integrante ale primei onomastici, dar totuși fără felicitări este dificil de imaginat o sărbătoare. Așadar, v-am pregătit aceste mesaje de la mulți ani pentru fiică, fiu, nepoți de 1 an pentru inspirație.

-Acum un an a apărut o comoară în casa noastră, gălăgioasă, mică, dar atât de scumpă și iubită. Vreau să-i doresc bebelușului nostru să fie mereu înconjurat de dragoste, să înceapă cu realizările mici în viață, de exemplu primii pași, să aducă numai zâmbete vesele și să aibă o energie nesfârșită pentru a putea cunoaște această lume atât de mare și interesantă.

-Felicitări cu prima aniversare! Să crească copilul sănătos și fericit, iar lumea pe care o descoperă acum să nu-l dezamăgească niciodată!

-Felicitări, soare drăguț, cu primul tău anișor, cu prima ta zi semnificativă! Îți doresc să mergi pe drumurile cu noroc, să crești un copil sănătos, iubit, bun și fericit. Tu ești cea mai mare bucurie pentru întreaga familie!

-Scump auraș, te felicit cu primul an de viață! În această zi frumoasă, îți doresc să nu crești capricios, ci dornic de a învăța lucruri noi, ca să devii din ce în ce mai independent. Îi felicit și pe părinții tăi cu raza de bucurie care astăzi împlinește un an. Le doresc nopți liniștite, motive de mândrie și să se bucure cu adevărat de micile tale victorii.

-Felicitări cu prima zi de naștere! Astăzi ai deja 1 an! Îți doresc o copilărie fără griji, multe cuvinte frumoase, prieteni buni, o mulțime de bomboane, înghețată și jucării. Bucură-te zilnic de fiecare zâmbet al mamei și fă pași încrezători spre tata. La mulți ani, scumpete!

-Felicitări comorii tale mici cu primul an de viață, care a devenit pentru el primul pas în această lume! Vă doresc, dragi părinți, fericire și răbdare în creșterea copilului, să-i dea Domnul un destin minunat!

-Cât de repede a trecut acest an și iată că a sosit și prima ta zi de naștere! Îți doresc să crești un copil sănătos, curios, bun și fericit!

-Felicitări puștiului cu primul său an de viață. Să crească sănătos și inteligent ca să-i bucure pe părinți. Să zâmbească mai des, să plângă mai rar, să rămână mereu entuziasmat și mulțumit de tot ce există în această lume, să învețe lucruri noi și să fie cel mai bun copil din lume.

-Un eveniment splendid – primul anișor! Felicitări, iepuraș. Îți doresc o mulțime de lucruri noi, interesante, amuzante, fascinante, impresionante și frumoase din această lume. Crește, cucerește noi înălțimi, bucură-i pe mama și tata, joacă-te cu bunicii, distrează-te, dansează și cântă, visează și fii un copil fericit!

-Azi este prima ta aniversare, dar să știi că încă multe momente magice te așteaptă pe parcurs. Îți dorim o cale unde să întâlnești doar bunătatea, iar norocul să te țină de mână.

-Cât de repede ai crescut, îngerașul meu. Parcă nu demult ți-am cerșit primul zâmbet. Îți dorim să ai o dezvoltare armonioasă, un munte de bomboane și să râzi azi cel mai tare, fiind înconjurat de cei mai dragi.

-Scutecele degrabă vor fi date uitării, iar “bebeluș” nu te mai pot numi. Crești și ne bucuri sufletul! Îți dorim să fii un copil curajos și să nu ai timp de plictiseală!

-Ascultă părinții, dormi și mănâncă bine. Alte griji la această vârstă n-ar trebui să le ai!

-Timpul se scurge și tu crești atât de repede, devii mai mare și mai independent. Ți-aș da toate stelele de pe cer ca să-ți poarte noroc!

-E prima ta aniversare, copilă energică! Vrem ca frumoasa ta copilărie să trăiască mereu în inimă. Deja știi atât de multe și încă te mai așteaptă sute de descoperiri!

-Copilaș scump și drăgălaș! Fii la fel ca tata – puternică, bună și îndrăzneață, și ca mama – blândă și delicată. Lumea să fie bună cu tine, iar fericirea să te însoțească mereu.

-Îngerașule! Bucură-te de momentele dulci ale vieții, fugi, sari, joacă-te cu prietenii, mănâncă ciocolate și crește sănătos!

-Îi dorim micului prinț să devină un rege, să aibă un castel privat cu multe etaje și să-și găsească regina frumoasă!

-La mulți ani, prințesa noastră! Fie ca lumea să strălucească ca soarele pentru tine, aducând daruri, bucurie și prieteni adevărați, cu care distracțiile vor fi de neuitat! Fiecare zi să fie în culorile curcubeului!

-Draga noastră, nu te grăbi să crești! Când ai apărut în viața noastră, am vrut să îmbrățișez întreaga lume! Ești suflețelul nostru frumos! Nu știu la ce ai visat în acest an, dar deja poți să te gândești la următorul vis, până la împlinirea a doi anișori, când vei putea sufla lumânările de pe tort! Noi te iubim și te asigurăm că îți vom îndeplini toate capriciile de prințesă!

Mesaje de la mulți ani pentru copilul de 3 ani

Porniți imaginația și veniți cu ceva special și plăcut pentru eroul ocaziei, de exemplu cu unul din aceste mesaje de la mulți ani pentru copilul de 3 ani. Micul omagiat vă va mulțumi cu un zâmbet sincer și cu ochii strălucitori!

-Soarele nostru mic și zâmbitor, să ai o zi de naștere fericită! Ai deja 3 ani. Ești bucuria și fericirea noastră. Îți dorim multă energie ca să cunoști această lume fascinantă și să descoperi în fiecare zi lucruri noi. Te iubim foarte mult! Te îmbrățișăm!

-Copil minunat, astăzi faci 3 ani! La mulți ani! Îți urez impresii vii și noi descoperiri, fiecare zi să fie mai uimitoare decât precendenta, iar zâmbetul și bucuria să fie prietenii tăi!

-Astăzi copilul vostru împlinește 3 ani. Fie ca copilăria să-i fie cea mai interesantă și fericită. Jucăriile să nu se rupă, bomboanele să nu se termine, desenele animate să nu se oprească, iar părinții să nu se certe. Să aibă parte numai de minuni!

-Cu ziua ta de naștere, floricica mea mică. Ai deja 3 ani și poți alerga sigur în întâmpinarea viselor tale. De când ai apărut, lumea a devenit mai frumoasă, mai luminoasă, mai bună. Ești un omuleț atât de sincer și vesel. Vreau să-ți urez ca fiecare zi să fie plină de zâmbete, noi aventuri și bucurie.

-Draga mea, azi împlinești 3 anișori. Îmi doresc să explorăm împreună această lume minunată! Zâmbește des, fii un copil ascultător, iar noi, părinții tăi, te vom crește în dragoste și armonie!

-Felicitări, iepurașul nostru! Au trecut 3 ani de când am fost binecuvântați și îngerii ne-au adus fericirea în casă. Să-ți fie viața întotdeauna veselă, fără griji și interesantă. Crește și încălzește-ne inimile cu zâmbetul tău sincer.

-Felicitări cu această dată magică, cu aniversarea de 3 anișori! Îți doresc zile pline cu dulciuri, interesante și vesele, curioase și fericite. Pictează această lume cu visele tale colorate!

-Scumpete mică, fie ca bucuria să nu se termine niciodată pentru tine, să te înconjoare prieteni adevărați, iar familia să-ți fie fericită! Astăzi e ziua ta de naștere și tot ce trebuie să faci e să despachetezi cadourile și să fii veselă!

-Micuțul meu! Să te bucuri de copilărie, să-ți rămână sufletul curat, să nu grăbești viața, să primești multe cadouri drăguțe și toată lumea să-ți zâmbească – iată ce-ți doresc eu de ziua ta!

-Îți doresc să fii sprijinit de adevărații tăi prieteni de-a lungul vieții, să fii încrezut în înțelegerea și susținerea părinților, iar pe drum mereu să te însoțească razele soarelui, astfel încât să zâmbești necontenit.

-La mulți ani, iubitul meu copil! Fie ca totul să fie așa cum îți dorești, iar soarele să strălucească mereu pe strada ta, astfel încât să poți alerga, să te poți plimba și distra cu prietenii! Fii sănătos și vesel!

-Micul nostru inventator! Felicitări! Cât mai multe aventuri distractive și un drum larg în viață!

-Ești mândria părinților și îți dorim o sărbătoare minunată! Fie ca povestea vieții să-ți umple zilele cu scene frumoase: zânele care îți împlinesc dorințele, prinții care te iubesc și castelele în care ești cea mai fericită!

Felicitări frumoase cu ocazia primului jubileu – 5 ani

La primul jubileu, copilul este deja mai conștient de faptul ce înseamnă o zi de naștere. Aici v-am pregătit cele mai drăguțe felicitări frumoase cu ocazia primului jubileu – 5 ani. Odorașilor voștri le vor plăcea, cu siguranță, aceste urări amuzante și amabile.

Datorită acestor felicitări frumoase cu ocazia primului jubileu – 5 ani, eroul ocaziei va simți că este protagonistul a ceea ce se întâmplă.

-Felicitări cu a 5-a aniversare, dragul nostru copil! Pentru noi, părinți, cel mai important lucru este să fii sănătos. Iar vrăjitorului bun îi cerem doar să îndeplinească toate dorințele comorii noastre mici!

Urări de la mulți ani pentru copiii de 6 ani

Îți poți felicita piciul cu propia lui sărbătoare prin aceste minunate urări de ziua de naștere a copilului tău.

-Copilă blândă, pe zi ce trece devii tot mai frumoasă. Îți urez ca viața să fie ca o ciocolată foarte dulce și cu multe surprize și cadouri.

-Să fii fericit, copile! Viața să fie ca o dulceață și să te bucuri de fiecare moment din ea.

-Ești un copil minunat, bun și frumos! Mama și tata te iubesc tare și te apreciază nemărginit. Ești cel mai ascultător copil din lume. Felicitări!

-Să-ți fie casa astăzi plină de cadouri, dulciuri, un tort imens și prieteni. Visele din copilărie să devină reale la maturitate, iar iubirea infinită a părinților să te călăuzească toată viața.

-Zâmbește larg, râde și joacă-te. Lumea e deschisă pentru tine, deschide-ți și tu sufletul pentru ea! Nu răni pe nimeni, fii întotdeauna puternic și îndrăzneț. Obține plăcerea vieții și nu te teme de nimic!

-Îți doresc să primești astăzi cadourile la care toate fetele de vârsta ta visează, să ții pasul cu școala, să lupți pentru cunoștințe și să deschizi ușile spre noi distanțe necunoscute! Scumpa noastră, iubirea noastră părintească te va însoți oriunde. Vrem să afli multe lucruri și chiar să greșești, să cazi, ca apoi mândră și încrezută să te ridici.

Mesaje scurte de la mulți ani pentru copii de 10 ani

Atunci când alegeți o felicitare, trebuie luată în considerare vârsta copilului, sexul său, precum și natura și interesele. Aici veți găsi cele mai potrivite mesaje scurte de la mulți ani pentru copii de 10 ani.

Felicitările sub orice formă sunt foarte plăcute de acceptat la zilele de naștere, în special pentru un copil independent de 10 ani. Inspirați-vă din exemplele de mai jos de mesaje scurte de la mulți ani pentru copii de 10 ani.

-Felicitări cu această aniversare mică, dar importantă! Fie ca toate dorințele care ți le pui când sufli lumânările de pe tort să se împlinească cât mai curând. Să ai succes la școală și prieteni buni, adevărați. Să primești cele mai distractive cadouri și întotdeauna să zâmbești, să-i faci pe părinții tăi fericiți!

-Astăzi vreau să te felicit cu a 10-a aniversare. Această zi te face nu doar mai mare, dar și mai înțelept, independent și responsabil. Vreau să-ți urez împlinirea tuturor viselor, distracție nelimitată și emoții vii. Nu te grăbi să crești, bucură-te de copilăria minunată și fascinantă.

-Felicitări cu o frumoasă sărbătoare, cu a 10-a aniversare! Îți doresc prieteni sinceri, success la școală, hobby-uri interesante și viață fericită.

Urări de la mulți ani pentru copiii de 10 ani – 16 ani

Aceste urări frumoase de la mulți ani pentru copii vor transmite căldura sufletească și grija apropiaților, fie că le vor rosti părinții sau rudele, fie că vor fi postate pe facebook, transmise prin sms sau spuse tete-a-tete.

-Iepuraș, ești încă copil, dar aproape un adult! Fie ca în inima ta să bată necontenit fericirea, zâmbetul pe buzele tale să înflorească, iar întreaga lume să te accepte cu dragoste.

-Crești un voinic, spre fericirea noastră, și ne mândresc de tine mult! Fie ca dorințele tale să fie întotdeauna îndeplinite și să ai înainte încă mulți și buni ani!

-Dragul nostru! Viața e plină de daruri de iubire, atenție, prietenie, bucurie și distracție! Îți dorim să le obții pe toate! Învață cu sârguință și crește sănătos! Pe drumul vieții fă cunoștință cu cei mai demni oameni și ia exemple bune de la ei. Te-ai maturizat cu încă un an, dar pentru noi mereu vei rămâne copilașul nostru scump!


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir