Rămâi conectat

Administraţie

Aleșii Cugirului au dat undă verde Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor

cugirinfo.ro

Publicat

în

Proiectul de act administrativ vizează aprobarea unui nou regulament pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială orașului Cugir.

Prin Hotărârea Consiliului Local Cugir nr.235/2007 a fost aprobat Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza orașului Cugir, care nu se supun înmatriculării, regulament care nu mai corespunde în totalitate cu prevederile O.U.G.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Analizând referatul de aprobare a primarului orașului Cugir pentru proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al orașului Cugir consideră că înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială Orașului Cugir trebuie sa fie sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 prevede obligativitatea înregistrării de către autorităţile publice locale a tramvaielor, troleibuzelor, mopedelor, maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculelor cu tracţiune animală. Reglementarea la nivel central a procedurilor de înregistrare a vehiculelor amintite este făcută de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative prin ordinele 1454/2006 şi 1501/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în actele amintite fiind specificat faptul că fiecare autoritate publică locală îşi va stabili propriile proceduri ce vor fi aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale respective.

În anul 2007 Consiliul Local a aprobat prin Hotărârea nr. 235/2006  Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza Orașului Cugir, care nu se supun înmatriculării, activitatea de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor care nu se supun înmatriculării desfăşurându-se în prezent în conformitate cu prevederile acestei Hotărâri.

Avînd în vedere modificarile și completările legislației privind înregistrarea și circulația vehiculelor în luna decembrie 2020 Primăria orașului Cugir a elaborat și transmis spre avizare, conform art.23 alin.(3) din Ordinul nr.1501/2006, Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor un nou regulament privind înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială Orașului Cugir, redactat după modelul recomandat de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, pentru care s-a primit în data de 09.02.2021 avizul favorabil.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir