Rămâi conectat

Administraţie

30 mai 2017: Ședintă ordinară a Consiliului Local al orașului Cugir. Vezi proiectele aflate pe ordinea de zi

cugirinfo.ro

Publicat

în

Prin dispoziție a primarului Adrian Teban a fost convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al Oraşului Cugir pentru marți, 30 mai 2017, ora 16.00. Pe ordinea de zi se află 18 proiecte printre care:

Aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 2 și a Caietului de sarcini; Aprobarea suprafeței solicitată Direcției pentru Agricultură Județeană Alba în vederea întocmirii Proiectului de Amenajament pastoral pentru pajiştile aflate administrativ pe teritoriul oraşului Cugir; Rectificarea bugetului local al orașului Cugir pentru anul 2017.

Vezi celelalte proiecte de pe ordinea de zi:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND

– Alocarea din contul de excedent înregistrat la 31.12.2016, a sumei de 1.072.000 lei pentru finanțarea în anul 2017 a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

– Aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2016 şi a vărsămintelor din profitul net realizat în anul 2016 la Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A.;

– Aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Cugir la 31.03.2017;

– Aprobarea Raportului de activitate a Regiei Autonome Ocolul Silvic Sâpcea Cugir pentru exercițiul financiar 2016;

– Modificarea și completarea Contractului de administrare nr. 1424/05.02.2005 încheiat între Oraș Cugir și Ocolul Silvic Sâpcea Cugir R.A;

– Vânzarea terenului intravilan situat administrativ în oraşul Cugir, str.Al.Sahia, nr. 11;

– Vânzarea imobilului Centrală Termică Nr. 17 (Punct Termic Nr. 17) şi a terenului aferent, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Doinei, nr. 12;

– Vânzarea Punctului Termic din incinta Liceului Nr. 1 şi a terenului aferent, situat administrativ în oraşul Cugir, str. Victoriei, nr. 15;

– Înscrierea în Cartea Funciară a imobilului – drum forestier Valea Gruşerii aparţinând oraşului Cugir;

– Înscrierea în Cartea Funciară a imobilului – drum forestier Valea Prihodiştii, aparţinând oraşului Cugir;

– Înscrierea în Cartea Funciară a imobilului – drum forestier Valea Dăii, aparţinând oraşului Cugir;

– Aprobarea Regulamentului de evaluare anuală a activității managerului Spitalului Orășenesc Cugir;

– Repartizarea a trei locuinţe din domeniul privat al Oraşului Cugir;

– Vacantarea unui număr de patru posturi de administrator din cadrul Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sâpcea Cugir RA și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea acestor posturi;

– Modificarea și completarea Contractului de delegare de gestiune nr.1969/2008 încheiat între Oraș Cugir și Asociația APA Alba.

II. Informare privind actele normative publicate în Monitorul Oficial în perioada 15.04.2017-15.05.2017;

III. Raport privind modul de soluționare a petițiilor depuse la Primăria Cugir în semestrul II al anului 2016;

IV. Probleme diverse;

Cinstantin Predescu


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Intervenție comună: Consiliul Județean Alba – Consiliul Local Cugir pentru realizarea Centrului Multicultural „Dr. Ioan Mihu Cugir”

cugirinfo.ro

Publicat

în

Aleșii Cugirului au aprobat trecerea cotei de 1/2 părți din bunul imobil – teren și construcții, situat administrativ în orașul Cugir, localitatea componentă Vinerea, strada Principală în suprafață de 1.975 mp, din domeniul public al Orașului Cugir și din administrarea Consiliului Local Cugir, în domeniul public al Județului Alba, în vederea realizării în comun a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții “Centrul multicultural Dr. Ioan Mihu Cugir”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba a fost aprobat Acordul de asociere încheiat între UAT – Orașul Cugir prin Consiliul Local al Orașului Cugir și UAT – Județul Alba prin Consiliul Județean Alba pentru realizarea în comun a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții amintit.

În conformitate cu prevederile art. 294, alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările cu completările ulterioare: „Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale, de pe raza teritorială a aceluiaşi judeţ, se face la cererea consiliului local solicitant, prin hotărâre a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului în a cărui proprietate se află bunul.”

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Peste 6,1 milioane lei dotări, pentru unitățile de învățământ din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Cugir”.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 6.171.335,58 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 5.185.996,27 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 985.339,31 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este de 0,00 lei.

Contractul a intrat în vigoare și produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte, respectiv 09.08.2023 și se încheie cel mai târziu la data de 31 decembrie 2024.

Potrivit hotărârii aprobate, aceasta vizează următoarele achiziții: Echipamente pentru dotare laboratoare de informatică din unități de învățământ de nivel primar, gimnazial și liceal;

Echipamente TIC pentru organizarea în mediul virtual pentru unități de învățământ preuniversitar; Mobilier și materiale didactice pentru dotarea sălilor de clasă /sălilor de grupă din unitățile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe; Mobilier specific și materiale didactice specifice pentru dotare laborator de științe (fizică, chimie, biologie/multidisciplinar) din unitatea de învățământ preuniversitar; Echipament digital pentru dotarea unui laborator de științe din unitate de învățământ preuniversitar; Mobilier specific și materiale didactice specifice (obiecte de inventar), inclusiv echipamente digitale, pentru dotare cabinete școlare (inclusiv cabinete consiliere și asistență psihopedagogică, de sprijin, logopedice și alte terapii specifice, etc), pentru dotarea spațiilor cu echipamente și aparatură sportivă, precum și alte materiale didactice specifice desfășurării activităților sportive din sălile de sport ș.a.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

Orașul Cugir a apobat Programul de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anul 2023

cugirinfo.ro

Publicat

în

Consiliul Local Cugir a aprobat „Programul de îmbunătățire a eficienței energetice aferent Orașului Cugir – 2023” numit şi „Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă Cugir și Climă (PAEDC Cugir) – 2023”, cu date exprimate în MWh pentru a fi înaintat la Direcţia Eficienţă Energetică din cadrul Ministerului Energiei

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

 Prin HCL Cugir nr. 156/2010 a fost aprobată aderarea Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor, iar prin HCL Cugir nr. 254/2021 a fost aprobată actualizarea angajamentului de Adeziune a Oraşului Cugir la Convenţia Primarilor din Europ pentru perioada 2020-2050, în vederea intensificării acțiunilor pentru o Europă mai echitabilă și neutră din punct de vedere climatic, tinzând spre ținta de “0” emisii CO2 până în anul 2050, provenite din utilizarea combustibililor fosili, cu o țintă intermediară de 40% până în anul 2030 și cu sporirea rezilienței în fața efectelor schimbărilor climatice.

În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (21) și alin. (22) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările cu completările ulterioare: Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia: să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani; să numească un manager energetic, atestat conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică autorizată, atestată în condiţiile legii, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice agreată în condiţiile legii.

Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Energiei şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir