cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir

Acasă » Administraţie » Primăria Cugir a stabilit nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020. Vezi detalii

Primăria Cugir a stabilit nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020. Vezi detalii

Publicat în 27.11.2019 la ora 22:18

Administrația publică Cugir a stabilit nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2020.

Potrivit proiectului de hotărâre întocmit de primarul Adrian Teban, acestea vor fi indexate cu rata inflației de 4,6% pentru anul 2018, comunicată și publicată de Ministerului Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice și Fondurilor Europene în următoarea formă:

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI:

Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanele fizice, este anual și se calculează conform art.457 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 0,1%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani:

Zona A

               Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp

               Impozit clădiri 2019 = 87 lei

               Impozit clădiri 2020 = 91 lei

               Casă – suprafață construită 100 mp

               Impozit clădiri 2019 = 156 lei

               Impozit clădiri 2020 = 163 lei

Zona B

               Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp

               Impozit clădiri 2019 = 83 lei

               Impozit clădiri 2020 = 87 lei

               Casă – suprafață construită 100 mp

               Impozit clădiri 2019 = 149 lei

               Impozit clădiri 2020 = 156 lei

               Zona C

               Apartament cu 2 camere – suprafaţă utilă 40 mp

               Impozit clădiri 2019 = 79 lei

               Impozit clădiri 2020 = 83 lei

               Casă – suprafaţă construită 100 mp

               Impozit clădiri 2019 = 142 lei

               Impozit clădiri 2020 = 149 lei

Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual și se calculează conform art.458 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 0,84%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri:

Valoarea contabilă a clădirii – apartament 46,4 mp, zona A –  evaluată la 31.12.2018 este de 80.000 lei:

 Anul 2019

Impozit clădiri = 648 lei

• Anul 2020

Impozit clădiri = 672 lei

În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.41% asupra valorii impozabile clădirii – art.458 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, este anual şi se  calculează conform art.459 din Legea nr.227/2015 prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art.458.

Impozitul pe clădirile rezidențiale, aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, este anual și se calculează conform art.460 alin.1 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 0,21%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri:

Valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2017 este de 10.000 LEI

• Anul 2019

10.000 lei x 0,2%  = 20 lei impozit pe clădiri de plată

• Anul 2020

10.000 lei x 0.2%  = 21 lei impozit pe clădiri de plată

Impozitul pe clădirile nerezidențiale, aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, este anual și se calculează conform art.460 alin.2 din Legea nr.227/2015 prin aplicarea cotei de 1,05%  asupra valorii impozabile a clădirii.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe clădiri:

Valoarea contabilă a clădirii evaluată la 31.12.2018 este de 10.000 LEI

• Anul 2019

10.000 lei x 1%  = 101 lei impozit pe clădiri de plată

• Anul 2020

10.000 lei x 1,01%  = 105 lei impozit pe clădiri de plată

În cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.41% asupra valorii impozabile clădirii – art.460 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5% – art.460 alin.6 și 8 din  Legea nr.227/2015.

Valoarea contabilă a clădirii nereevaluată la 31.12.2017 este 10.000 lei

• Anul 2019

10.000 lei x 5% = 500 lei

Anul 2020

10.000 lei x 5% = 500 lei

Impozitul pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor juridice, se calculează conform art.460 alin.4 din Legea nr.227/2015 prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art.460 alin 1 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art.460 alin.2 sau 3.

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului, ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau defolosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Având în vedere prevederile art.456 alin.2 lit.c și d din Codul fiscal propun ca să se acorde scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ și cele utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

(Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior).

IMPOZITUL  ŞI TAXA PE TEREN

Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori aunităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren – art.463 alin.1 și 2 din Legea nr.227/2015.

Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafața terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliul local – art.465 alin.1 dinLegea nr.227/2015 .

Impozitul/taxa pe teren aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice situate în intravilanul localităţii se stabileşte anual în lei/ha, diferenţiat în funcţie de rangul localităţii şi zonarea acesteia potrivit art. 465 alin.2 din Legea 227/2015 privind Noul Cod Fiscal:

 1. a) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulţirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare rangului localitații și a zonei din cadrul ei;
 2. b) Dacă terenul amplasat în intravilanul localităţii este înregistrat în Registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la art.465 alin.(4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.465 alin. (5).
 3. c) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de la art.465 alin.7 şi cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.457 alin.6.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe teren:

Pentru terenurile cu construcţii

Zona A

Teren cu suprafaţă de 400 mp

Impozit 2019 =265 lei

Impozit 2020= 274 lei

Zona B

Teren cu suprafaţă de 400 mp

Impozit 2019 =180 LEI

Impozit 2020 =186 LEI

Zona C

Teren cu suprafaţă de 400 mp

Impozit 2019 = 86 LEI

Impozit 2020 = 88 LEI

Pentru un teren intravilan înregistrat în Registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, de exemplu arabil, situat în zona A a oraşului şi având o suprafaţă de 10.000 mp, prezint prin date ipotetice următorul calcul :

Anul 2019

10.000 mp (1 ha ) x 28 lei / ha x 3 (rang localitate )  = 84 LEI

Anul 2020

10.000 mp (1 ha ) x 29 lei / ha x 3 (rang localitate ) = 87 LEI

Pentru un teren (arabil) aflat în extravilanul localităţii în suprafaţă de 10.000 mp în zona A:

• Anul 2019

50 lei /ha x 1 ha x 2.3 coef. clăd. =  117 LEI de plată

• Anul 2020

52 lei /ha x 1 ha x 2.3 coef. clăd. =  120 LEI de plată

Având în vedere prevederile art.464 alin.2 lit.d și e din Codul fiscal propun ca să se acorde scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ și cele utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.          

IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE TRANSPORT

Conform art.468 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, orice persoană  care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România, datorează un impozit anual. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România – art.468 alin.2.

Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare de la art.470 alin.2,5,6,7,8 din Legea nr.227/2015.

Pe baza unor date ipotetice prezint calculul impozitului pe mijloacele de transport:

În cazul unui autoturism Dacia cu capacitate cilindrică de 1289 cm3.

Anul 2019

1289 cm3 / 200 = 7 fracţii

8 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3

8 LEI x 7 fracţii  = 56 LEI

Anul 2020

1289 cm3 / 200 = 7 fracţii

8 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3

8 LEI x 7 fracţii  = 56 LEI

În cazul unui autoturism  cu capacitate cilindrică de 2950 cm3.

Anul 2019

2950 cm3 / 200 = 15 fracţii

146 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3

146 LEI x 15 fracţii  = 2.188 LEI

Anul 2020

2950 cm3 / 200 = 15 fracţii

153 LEI taxă pe fiecare fracţie de 200 cm3

153 LEI x 15 fracţii = 2.295 LEI

Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior – art.471 alin.1.

TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ, PUBLICITATE

Prin cerinţele impuse de art.477 din Legea 227/2015 privind Noul Cod fiscal, orice persoană, care beneficiază de servicii dereclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate.

Beneficiarii serviciilor de reclamă și publicitate datorează bugetelor locale taxă pentru servicii de  reclamă și publicitate prin aplicarea unei cote între 1 % și 3% din valoarea contractului exclusiv TVA aferentă, fie în sumă fixă, în funcţie de suprafaţa afişului, panoului, în lei/an/mp.

Urmare a celor prezentate la aliniatul precedent se propune pentru anul fiscal 2020 taxa prevăzută la art.477 alin.5 și art.478 alin.1,2 și 3 din Legea 227/2015 să aibă următoarele valori:

 1. O cotă de 3 % aplicată la valoarea contractului, exclusiv TVA aferentă, în cazul contribuabililor care beneficiează de serviciul de reclamă și publicitate;
 2. b) Suma de 33 LEI/mp în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică;
 3. Suma de 24 LEI /mp în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate;

Spre exemplificare taxa pentru firmă instalată la locul desfăşurării activităţii având suprafaţa de 1 mp:

Anul 2019

32 LEI /an / mp x 1 mp  = 32 LEI

Anul 2020

33 LEI /an / mp x 1 mp  = 33 LEI

    Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană – art.479 alin.2.

            Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop dereclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj – art.478 alin.5.

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU A DESFĂŞURA O ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI A ALTOR AUTORIZAŢII SIMILARE

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU A DESFĂŞURA O ACTIVITATE ECONOMICĂ ŞI A ALTOR AUTORIZAŢII SIMILARE

 

Nivelurile pentru anul 2019 Nivelurile pentru anul 2020
Art.475 alin.1 – taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 21
Art.486 alin.5 – taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliile locale 30 31
Art.475 alin.2 – taxă pentru eliberarea atestatului de producător 35 37
Art.475 alin.2 – taxă pentru eliberarea carnetului de comercializare 20 21
Art.475 alin.3 – taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – pentru o suprafață de până la 500 mp 507 530
Art.475 alin.3 – taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică – pentru o suprafață mai mare de 500 mp 1013 1060

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Datorat în condiţiile art. 480 din Legea 227/2015 privind Cod fiscal de către contribuabilii care organizează activităţi artistice, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă în România au obligația de a plăti impozitul pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

În aceste condiţii pentru anul fiscal 2020 propun ca impozitul pe spectacol să fie cu următoarele cote:

 1. 2%, în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu opiesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacolde circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
 2. 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a).

Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole – art.482.

Taxe speciale – art.484

(1) Taxe pentru executarea de copii de pe documentele deţinute de Consiliul Local și Primăria orașului Cugir:

– xerocopierea unei pagini format A4 – 0,50 lei;

– xerocopierea unei file format A4 – 1 leu;

– xerocopierea unei file A3 – 1,50 lei.

 • Taxă pentru obţinerea Acordului de funcţionare – 40 lei;
 • Taxă pentru vizarea Acordului de funcţionare – 20 lei;
 • Taxă pentru eliberarea certificatelor fiscale – 5 lei/certificat;
 • Taxă pentru eliberarea certificatelor fiscale în ziua depunerii cererii – 30 lei/certificat;
 • Cheltuieli ocazionate cu efectuarea procedurii de executare silită – 5 lei/exemplar;
 • Taxă pentru prelungirea programului de funcționare – 50 lei/oră.

Alte taxe locale – art.486

Taxa pentru distribuirea de materiale promoționale (flyere, pliante, etc.) este de 10lei/zi/persoană.

Bonificație

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri conform art. 462 alin 2, a impozitului pe teren conform art. 467 alin 2, a impozitului pe mijloacele de transport conform art. 472 alin 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10 % stabilită prin hotărâre a Consiliului local.

Pentru anul fiscal 2020 se propune stabilirea bonificaţiei de 10 % pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport, pentru persoanele fizice și o bonificație de 5% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, teren şi pe mijloacele de transport, pentru persoanele juridice. Nivelurile impzitelor și taxelor locale au fost dezbătute în ședință publică și urmează să primească votul aleșilor locali în prima ședință de consiliu.

Constantin PREDESCU

Acest articol a fost citit de 690 ori

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.