Rămâi conectat

Administraţie

Aleșii Cugirului au aprobat bugetul pe anul 2020. Totalul veniturilor se ridică la suma de 91.513 mii lei, mai mari de trei ori decât în anul precedent

cugirinfo.ro

Publicat

în

Bugetul și lista de investiții pentru anul anul 2020 au fost dezbătute și aprobate joi, 27. Februarie a.c, în ședința ordinară a Consiliului Local Cugir.

Un buget consolidat, care va fi de trei ori mai mare decat cel de anul trecut, datorita fondurilor nerambursabile alocate de U.E., pentru derularea celor opt proiecte europene. La acestea se adauga inca doua proiecte, finantate de catre stat prin PNDL, precum si alte investitii derulate din veniturile proprii. Primarului, Adrian Teban, a sustinut ca prioritatea administratiei locale o reprezinta implementarea in termenele si conditiile impuse a proiectelor cu finantare europeana.

La fundamentarea bugetului oraşului Cugir pe anul în curs s-a tinut cont de prevederile Legii nr.273/2006 – Legea privind finanţele publice locale, modificată prin OUG 63/2010 precum si ale Legii nr. 5/2020
– Legea bugetului de stat pe anul 2020 – Conform Legii bugetului de stat, în acest an, bugetul se aprobă atât ptr. anul 2020 cît şi estimativ pentru următorii 3 ani .

Bugetul general consolidat al orasului Cugir se compune din:
1. Bugetul creditelor interne
2. Bugetul local
3. Bugetul institutiilor /activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local.

1. Bugetul creditelor interne

Prin HCL nr.202/2018, modificata prin HCL nr.215/2018,Cosiliul Local Cugir a aprobat contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 20.000.000 lei , pentru executarea unor obiective de investitii.
Prin Hotararea nr. 5713/02.04.2019 Comisia de Autorizarea a Imprumuturilor Locale a avizat favorabil dosarul depus de Orasul Cugir., cu urmaroarea esalonare a tragerilor :
Anul 2019 – 2.000.000,00 lei
Anul 2020 – 12.490.075,83 lei
Anul 2021 – 5.509.924,17 lei
Suma aprobata pentru anul 2020 este cuprinsa in bugetul creditelor interne pentru finantarea cheltuielilor de investtii privind modernizarea strazilor. Suma netrasa in anul 2019 in valoare de 1.250.000 se cuprinde in continuare ptr. Cheltuielile neeligibile din Proiectul .

2 . Buget local

• Venituri

În anul 2020, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se repartizează , următoarele cote:
a) 14% la bugetul local al judeţului;
b) 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
c) 14% într-un cont distinct deschis pe seama administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.
d) 6% – fond la dispozitia consiliului judetean pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare, pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.
e ) 3% – pentru finantarea instutiilor publice de spectacole, respectiv teatre, opere, filarmonici.

Veniturile cuprinse in bugetul local sunt urmatoarele :

1). Prin Decizia nr. 2/2020 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba cota de 63 % in impozitul pe venit care se cuprinde in bugetul orasului Cugir a fost estimata la 17.975 mii lei.
Din cota de 14% destinata echilibrarii bugetelor locale, s-a alocat orasului nostru suma de 1.249 mii lei.

2) . Prin HCJ Alba nr.43/2020 din cota de 6% din impozitul pe venit s-a repartizat suma de 1.400 mii lei.

3) . Prin Prin Decizia nr. 2/2020 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba s-au repartizat sume defalcate din TVA in cuantum de 2.313 mii lei, destinate echilibrarii bugetului local.

4) . Prin Decizia nr. 3/2020 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orasului , in cuantum de 3.326 mii lei, pentru urmatoarele destinatii:
– 1.085 mii lei – cehltuieli materiale invatamant;
– 17 mii lei – ajutor incalzire cu lemne pt beneficiarii de venit minim garantat;
– 5 mii lei – tichete sociale gradinita;
– 78 mii lei – drepturi copii cu cerinte educationale speciale,integrati in invatamantul de masa.
– 31 mii lei – alte cheltuieli ( serv. evidenta persoane,crese);
– 2.110 mii lei – pt. plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ( s-a asigurat doar 50% din necesar).

5). Subventiile ce urmeaza a fi incasate de la alte administratii, in anul 2020, pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare ( medicina scolara, inregistrari cadastrale, invatamant special si ajutor de incalzire cu lemne pt pers nebeneficiare de VMG) au fost estimate in suma de 346 mii lei.

6). Subventiile din bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare sunt estimate la 19.307 mii lei , din care :
– 11.064 mii lei pentru Programul Natinal de Dezvoltare Locala
– 1.683 mii lei sume alocate de AFIR reprezentand cofinantarea nationala pentru Proiectul < .
– 6.560 mii lei – alocatii din bugetul de stat pentru proiecte finantate din fonduri UE.

7). Fondurile alocate de Uniunea Europeana, pentru derularea Proiectelor contractate , cuprinse in bugetul pe anul 2020 sunt in suma de 35.795 mii lei.

Veniturile totale ale bugetului local, in anul 2019 sunt de 91.513 mii lei .

• Cheltuieli

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a ţinut cont de prevederile legale privind salarizarea, acordarea indemnizatiei de hrana si a voucherelor de vacanta.
La fundamentarea cheltuielilor materiale s-au avut în vedere atât plăţile realizate în anul 2019 si majorarile de tarife , cât şi solicitările şefilor de compartimente.
Pentru plata ajutoarelor de incalzire si a drepturilor persoanelor cu handicap au fost prevăzute sumele alocate cu această destinaţie din bugetul de stat si din bugetul local. La cheltuieli de capital s-au alocat fonduri pentru: finalizarea lucrărilor de investiţii începute în anii precedenţi, lucrări de investiţii noi , dotări si pentru realizare Sf -uri pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

Cap. Autorităţi executive
Cheltuieli de personal – 5.714 mii lei;
Cheltuieli materiale –2.027 mii lei din care: 532 mii lei cheltuieli de funcţionare ( utilitati), 700 mii lei reparaţii, 80 mii lei obiecte de inventar, 715 mii lei alte cheltuieli ( contracte service, publicitate, intabulari, actualizare programe informatice, servicii medicale, tiparire ziar local, delegatii., pegatire profesionala, reevaluare patrimoniu, serv. Juridice)
\ Cotizatii / contributii – 74 mii lei , din care 17 mii lei la Asociatia Oraselor, 12 mii lei ptr Crucea Rosie si 45 mii lei contributie la fd. Persoanelor cu handicap.

Pe investitii s-au alocat 492 mii lei ptr achizitie SOFT-URI si actualizare PUG.

Cap. Serviciul public comunitar de evidenţă persoane
Toatlul cheltuielilor este de 283 mii lei, din care 235 mii lei cheltuieli de personal si 48 mii lei cheltuieli materiale pt functionarea serviciului si organizarea alegerilor locale.
Cap. Tranzactii privind datoria publica – 5 mii lei comisioane si 40 mii lei dobanzi aferente tragerilor ce se vor efectua in cursul anului 2020.
Cap. Ordine publică

Totalul cheltuielilor este de 2.545 mii lei, din care 1.700 mii lei transferuri pentru Politia Locală si 845 mii lei pentru Protectia civilă. Conform clasificaţiei economice cheltuielile, la subcapitolul

Protectie civila sunt urmatoarele:
– ch. de personal – 411 mii lei.
– ch. materiale – 434 mii lei din care ponderea mare o are plata pers. voluntar PSI , asigurari si alte cheltuieli de intretinere autospeciale.

Cap. Sănătate – total 4.427 mii lei
S-a alocat suma de 450 mii lei transferuri pentru Spitalul Orăşenesc Cugir .
Pentru Serv . de Asistenţă Socială se alocă suma de 1017 mii lei , repartizată astfel: 853 mii lei pentru plata personalului medical din cabinetele scolare şi pentru asistenţii comunitari , 209 mii lei cheltuieli materiale si contributie fd. pers cu handicap si 7 mii lei , ch de capital-dotari.
La sectiunea dezvoltare s-a cuprins suma de 18.125 mii lei pentru finantarea celor doua Proiecte din fonduri UE , respectiv Proiectul < Cresterea eficientei energetice în clădirea publică secția Maternitate și Pediatrie > și Modernizare ambulatoriu Cugir prin achizitie de dotări.

Cap. Cultură , recreere si religie totalul cheltuielilor este de 5.930 mii lei repartizate pe subcapitole astfel:
– Spatii verzi- 790 mii lei, din care 317 mii lei salarii , 253 mii lei cheltuieli materiale si 220 mii lei cheltuieli de capital pt viabilizare teren, achizitie motocoasa si complex de agrement.
– Casa de cultura si Caminul Cultural Vinerea s-.au alocat transferuri din bugetul local in suma de 2.100 mii lei. , din care cheltuieli de capital 580 mii lei ( modernizare cantina ).
– Sport – 2100 mii lei , din care 1.415 mii lei transferuri Club Sportiv sectiunea functionare , 105 mii lei transferuri ptr sectiunea dezvoltare și 580 mii lei pentru finantare proiecte sportive.
– Servicii religioase -300 mii lei, sprijin financiar pentru sustinerea cultelor .

Cap. Asistenţă socială:
Totalul cheltuielilor este de 8.586 mii lei, din care:
– cheltuieli de personal : 3.438 mii lei
– cheltuieli materiale – 409 mii lei, ponderea mare având-o plata utilităţilor pentru cele 4 sedii în care se desfăşoară activitatea si achizitia de alimente pentru beneficiarii de la Cantina de ajutor social.
– Ajutoare sociale – 2.207 mii lei- pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă, abonamentelor gratuite , indemnizaţiilor ptr. persoanele cu handicap si ajutoarelor de incălzire cu lemne.
– Cheltuieli de capital , reprezentand dotari 29 .
Tot la acest capitol este cuprinsă suma de 2.503 mii lei pentru finantarea a 3 proeicte cu fonduri UE < Dezvoltarea serv sociale destinate pers varstnice > , Incluziv si Lotus.

Cap. Servicii publice :
Locuinţe -323 mii lei pentru întreţinerea celor 3 blocuri construite prin ANL şi a celor din fondul locativ preluate in anul 2014 si viabilizare si parcelare teren pt constructia de locuinte pt tineri..
Alimentare cu apă – 21 mii lei pentru plata cotizaţiei la Asociatia Apa Alba. Iluminat public – 4.800 mii lei, din care 545 mii lei cheltuieli materiale (plata facturilor de energie electrica, consumabile, obiecte de inventar) si 45 mii lei ch. de capital ( Relocare retea ) și 4.160 mii lei pentru derularea Proiectului Eficientizarea sistemului de iluminat public in UAT Cugir..
Alte servicii( ADP si Piata) – 2.192 mii lei, din care 1.100 mii lei cheltuieli de personal, 597 mii lei cheltuieli materiale , 5 mii lei cotizatie AS. Metalelor si 490 mii lei cheltuieli de capital pentru SF modernizare Piata, vitrine frigorifice,Soft parcari si achizitie teren.

Cap. Protecţia mediului
Totalul cheltuielilor este de 2.0390 mii lei, din care:
Salubritate – total 1.899 mii lei , din care : ch. de personal 544 mii lei, ch. materiale 852 mii lei, ponderea având-o ch. de functionare – 187 mii lei, reparatii utilaje – 110 mii lei, 30 mii lei unelte si cosuri de gunoi, 525 mii lei alte cheltuieli ( deratizare , transport gunoi. Servicii de ecarisaj).
Cotizatii _ 15 mii lei – Asociatia Salubris
Cheltuielile de capital sunt in suma de 4780 mii lei , pentru achizitionare incinte controlate pt colectarea gunoiului menajer.
Canalizare – total cheltuieli 140 mii lei,decolmatare si reparatii canalizare pluviala.

Cap. Transport Totalul cheltuielilor este de 14.606 mii lei, repartizat astfel:
Drumuri si poduri – 7.779 mii lei pentru derularea Proiectului < Construire, modernizare drumuri forestiere in UAT Cugir>, finantat din fonduri nerambursabile .
Transport în comun – 48 mii lei, reprezentând cheltuieli materiale ptr plata ab. gratuite acordate în baza unor prevederi legale sau hotărâri ale consiliului local, achiziţionarea de placute de înmatriculare şi formulare tipizate ,

Străzi: 14.780 mii lei , din care :
– 1.249 mii lei cheltuieli materiale – reparatii, siguranta circulaţiei, intretinere pe timp de iarna, intabulari.
– 5.816 mii lei pentru susținerea Proiectului finantat din fonduri UE : Reducerea emisiilor de carbon în orașul CUGIR bazată pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
– 7.715 mii lei cheltuieli de capital , pentru:
– Modernizare str.Tractoristului,Sureanu,Dealului,Merilor – 330 mii lei
– Pista biciclisti Wasserlin – 150.000 mii lei
– Varianta ocolitoare Vinerea – 6.734 mii lei
– Modernizare str. Deal, Morilor, Oituz, Plevnei, Zavoiului – 500.000 mii lei

Cap. Alte cheltuieli economice – Turism – 85 mii lei din care 750 mii lei ptr licitatie proiecte turistice conform legii si 15 mii lei cotizatie la Asociatia Muntii Sureanu.

Cap. Învăţământ- Totalul cheltuielilor este de 16.326 mii lei, din care :
Sc. Gimnaziala I. Pervain = 519,11 mii lei
Sc. Gimnaziala nr.3 = 662,00 mii lei
Sc. Gimnaziala Singidava = 858,87 mii lei
Lic. Teoretic D. Prodan = 378,00 mii lei
Colegiul I.D.Lazarescu = 275,00 mii lei
Primaria Cugir = 13.633,02 mii lei

Cheltuielile totale cuprinse in bugetul local sunt in suma de 92.813 mii lei, deci cu 1.300 mii lei mai mari decat veniturile estimate .Acest deficit inregistrat pe sectiunea de dezvoltare va fi acoperit din excedentul inregistrat la 31.12.2019.

3. Bugetul instituţiilor finantate partial din venituri proprii

Sănătate se aloca Spitalului Orasenesc Cugir ,din bugetul local, transferuri în sumă de 450 mii lei pentru cheltuieli materiale – utilitati, reparatii .
La aceste sume se vor adauga si veniturile proprii de realizate din contractele de prestari servicii medicale încheiate cu Casa de Sănătate si Directia de Sanatate Publica Alba, precum si transferurile din bugetul de stat pentru plata normei de hrana si a majorarilor salariale..
Totalul veniturilor , respectiv cheltuielilor cuprinse in bugetul Spitalului Orasenesc Cugir este de 20.000 mii lei .
Club sportiv _ Se aloca transferuri din bugetul local in suma de 1.520 mii lei , iar veniturile proprii estimate a se realiza sunt de 20 mii lei. Cheltuielile au fost repartizate astfel:
– ch. de personal – 559 mii lei
– ch. materiale – 876 mii lei
– ch. de capital = 105 mii lei – dotari,
Politie locala Veniturile cuprinse în buget sunt în suma de 1700 mii lei si reprezinta transferuri din bugetul local, aceasta institutie nerealizând venituri proprii.
Cheltuielile estimate sunt urmatoarele:
– ch. de personal -1. 548 mii lei (inclusiv norma de hrana si tinuta obligatorie);
– ch. Materiale – 143 mii lei
– ch. De capital – 9 mii lei -dotari

Invatamant -venituri proprii – Totalul veniturilor si cheltuielilor este de 527,65 mii lei si reprezinta cheltuieli materiale i. Ponderea mare , o au cheltuielile cu hrana pentru copii din gradinitele cu program prelungit.

Centrul Cultural Cugir
Veniturile totale sunt de 2.231,79 mii lei ,din care 2.100 mii lei subventii din bugetul local, 80 mii lei venituri proprii si 51,79 mii lei excedentul inregistrat la 31.12.2019. Cheltuielile sectiunii de functionare sunt in suma de 1.651,79 mii lei reprezentand salarii, cheltuieli materiale, ponderea mare avand-o cheltuielile Programului cultural. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt de 580 mii lei pentru obiectivul de investitii Modernizare Cantina.

Constantin PREDESCU


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Administraţie

Stadiul lucrărilor de modernizare la Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” și la Grădinița cu Program Normal „Voinicel”, din Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

În cadrul evaluării în teren realizată de primarul Adrian Teban și echipa de proiect din cadrul primăriei, constructorii au dat asigurări că lucrările se vor încheia până la începerea noului an școlar 2024-2025.

Colegiul Tehnic „I.D. Lăzărescu” Cugir – peste 12.000 .000 lei prin proiectul „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu Cugir”.

Modernizarea a 3 corpuri, respectiv clădirea liceului, a cabinetelor de specialitate şi sala de sport, care vor beneficia de:

– reabilitarea termică a anvelopantei, reconformarea structurală a șarpantei,
– modernizarea instalațiilor utilitare, finisajelor interioare și exterioare,
– instalații pentru securitatea la incendiu,
– supraveghere video.
–  accesibilizarea clădirii pentru utilizatori cu handicap locomotor etc.
–  eficientizarea energetică
– mobilier și dotări
– sala de sport modernizată cu suprafață nouă, iluminat led, sistem de încălzire, finisaje și grupuri sanitare noi etc

Stadiul actual – 80% realizat – fiind în desfășurare execuția de lucrări.

Grădinița cu Program Normal „Voinicel” prin proiectul „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educaţională pentru învăţământul preşcolar la Şcoala Gimnazială Singidava” valoare de peste 2.200.000lei.

Clădirea va beneficia de:

–  refacerea învelitorii și a termoizolației existente, înlocuirea hidroizolației, inlocuirea tâmplăriei, a tuturor instalațiilor și a finisajelor din grupurile sanitare etc
–  rampă de acces
–  instalații de protecție împotriva șocurilor electrice, supraveghere video, sistem de ventilare a sălilor etc
–  sistem de iluminat LED și panouri solare
–  trotuarele refacute, cu pante spre exterior, destinate circulației și îndepărtării apelor de construcție.
–  eficientizarea energetică
– mobilier și dotări
– Stadiul actual – 50% realizat, fiind în desfășurare execuția de lucrări.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

De vineri, 1 martie 2024, va fi funcțional noul sistem de taxare a transportului public local din orașul Cugir

cugirinfo.ro

Publicat

în

Primăria Cugir anunță că începând de vineri, 1 martie 2024, va fi funcțional noul sistem de taxare a transportului public local.

Este un sistem modern, care permite călătorilor să aleagă varianta de abonament sau tichet de călătorii care i se potrivește.  Vă prezentăm mai jos câteva informații importante legate de acest lucru:

În Primărie, la camera 4, se eliberează abonamente nominale pentru:

-persoane cu dizabilități
-beneficiarii legilor speciale
-pensionari
-pentru elevi
-pentru angajații unor firme din oraș.

Categoriile mai sus menționate se vor prezenta în fiecare lună la Primărie, în intervalul care va fi anunțat, pentru prelungirea valabilității cardului de abonament.

De asemenea, se eliberează abonamente nenominale și tichete de călătorie pentru celelalte categorii de călători. Aceștia vor putea să iși reîncarce cardurile primite la Primărie sau la automatele pentru bilete.

– De la automatele de bilete, călătorii pot să își achiziționeze bilete de călătorie (cu una sau două călătorii). Tot la aceste automate se pot achiziționa sau se pot reîncărca abonamentele nenominale, respectiv tichetele cu un număr de călătorii.
– Din autobuze, în acest moment, călătorii nu vor putea să achiziționeze bilete.
– La urcarea în autobuz, fiecare persoană trebuie să își valideze călătoria prin apropierea biletului sau a cardului de echipamentul de validare.
– La automat, un card nou costă 3 lei


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Administraţie

De marți, 27 februarie 2024, Primăria Cugir a început eliberarea noilor carduri de abonament pentru transportul public local

cugirinfo.ro

Publicat

în

Începând de astăzi, 27 februarie, vor putea fi eliberate noile carduri de abonament pentru transportul public local.

Acestea se vor elibera la sediul Primăriei, camera 4 și se vor putea utiliza din 1 martie 2024.

Noul sistem de abonament este valabil exclusiv pentru autobuzele noi, marca Mercedes-Benz, care deja au intrat în circuitul transportului local.


 Urmărește cugirinfo.ro și pe GOOGLE NEWS


Citește mai mult

Actualitate

Administrație

Știri din zonă

Stiri din Alba

Știrea ta

Politică

Societate

Economie

Sport

Din județ

Cele mai citite știri

cugirinfo, stiri cugir, informatii cugir